Regionala stadskärnor och utvecklingsområden

I kommunens regionala stadskärnor och utvecklingsområden planerar vi för den största utvecklingen. Här ska flest nya bostäder och arbetsplatser byggas.

Huddinges två regionala kärnor utvecklas till tyngdpunkter

Huddinge har två regionala stadskärnor, Flemingsberg och Kungens Kurva som utgör del av Kungens Kurva-Skärholmen. De är utpekade i RUFS 2050. Syftet är att utgöra tyngdpunkter i utvecklingen av bostäder, arbetsplatser och service i goda kollektivtrafiklägen utanför regionkärnan. 

Karta över huddinge där de två regionala stadskärnorna flemingsberg och kungens kurva är de enda punkterna som är markerade i kartan.

 

Utvecklingsområdena tar vara på goda kollektivtrafiklägen

Utöver de regionala kärnorna har Huddinge ett antal områden där vi satsar extra på utveckling. Det beror på att vi vill ta vara på områdenas lägen vid befintliga eller kommande spårstationer. Utveckling i dessa områden skapar möjligheter att koncentrera service och bostäder i lägen med goda kollektivtrafikförbindelser och samtidigt spara på värdefulla grönområden. Samtliga utvecklingsområden har följt med från den föregående översiktsplanen.

Karta där Centrala Huddinge, Vårby, Skogås, Trångsund, Loviseberg och Segeltorp är markerade som utvecklingsområden.

Våra utvecklingsområden är:

  • centrala Huddinge
  • Vårby
  • Skogås och Trångsund
  • Loviseberg
  • centrala Segeltorp

Utvecklingsplaner ger en fördjupad bild av utvecklingen 

Vi tar fram utvecklingsplaner för de regionala stadskärnorna och samtliga utvecklingsområden utom för centrala Segeltorp, där vi i stället arbetar för att ta fram ett planprogram.

Utvecklingsplanernas syfte är att fylla glappet mellan översiktsplan och detaljplaner. De vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör. De är samtidigt inte så detaljerade som en detaljplan. Kommunen har valt att arbeta med utvecklingsplaner utanför den lagstadgade planprocessen enligt plan- och bygglagen. Det innebär att övergripande avvägningar prövas formellt i översiktsplanen. Den formella prövningen av mer detaljerade frågor sker i planprogram eller detaljplaneskedet.

I översiktsplanen redovisar vi en kortfattad version av de utvecklingsplaner som tagits fram hittills. För övriga områden redovisar vi viktiga frågor att ha med sig i fortsatt planering.

Utvecklingsplanerna på huddinge.se

 

Uppdaterad 13 mars 2023

Var informationen till din hjälp?