Inriktningar - hela kommunen

I avsnittet Inriktningar för hela kommunen behandlas frågor som berör utvecklingen i hela kommunen, det som brukar kallas för allmänna intressen.

Allmänna intressen berör alla i kommunen

Huddinges översiktsplan behandlar och väger samman så kallade allmänna intressen. Allmänna intressen är de frågor som inte är knutna till något visst geografiskt område och som angår de allra flesta i kommunen eller regionen. Det kan gälla frågor som hur hela kommunen ska utvecklas på lång sikt för att skapa närhet till service och grönområden för de boende, eller hur utsläpp av växthusgaser ska minska.

Målen vägleder planeringen

Översiktsplanens fyra mål och delmål visar inriktningen för planeringen. Under avsnittet Inriktningar för hela kommunen beskriver vi vad vi behöver göra för att målen ska uppnås fram till 2050. I den efterföljande planeringen för kommunens olika delområden, som beskrivs under Inriktnigar för geografiska områden, behöver även de kommunövergripande inriktningarna tas om hand.

Vi har sorterat de kommunövergripande inriktningarna under det mål de har starkast koppling till, dock kan en inriktning beröra flera mål.

Ett levande och växande Huddinge

asdsadasd

 • God arkitektur och gestaltning
 • Ett bra vardagsliv
 • Varierat och kreativt näringsliv
 • Hälsosamma livsmiljöer

Ett Huddinge i samspel med naturen

Illustration av delmål 2. En grönfärgad huddingekarta med inslag av natur

 • Välmående grönområden
 • Vattensystem i balans
 • Nära till natur och parker
 • Minska klimatrisker

Ett Huddinge som håller ihop

asdsadasd

 • Bygga för sammanhållning
 • En genomtänkt bostadsförsörjning
 • Jämlika livsvillkor och delaktighet

 

Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan

Skriv alttest här

 • Minskad klimatpåverkan av markanvändning och byggande
 • Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik
 • Hållbar teknisk infrastruktur

Agenda 2030 hänger med i hela översiktsplanen

Översiktsplanens inriktningar bidrar till att uppfylla målsättningar i Agenda 2030. Nedan redovisas en sammanställning av hur ställningstaganden under respektive inriktning bidrar till olika mål för Agenda 2030. Sammanställningen är gjord i enlighet med det huvudmål inriktningen kopplar till.

Agenda 2030 följer med i hela översiktsplanen. Illlustrationen visar hur de olika delarna hänger ihop. Förklaras översiktligt i den efterföljande texten.

Uppdaterad 28 mars 2023

Var informationen till din hjälp?