Så tar Huddinge emot ensamkommande barn

Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller andra vuxna lagliga företrädare för att söka asyl. Flera myndigheter ansvarar tillsammans för att ta hand om de ensamkommande barnen.

Det är Migrationsverket som bestämmer i vilken kommun ett barn ska bo. Alla landets kommuner är skyldiga att ta emot barn. Hur många barn man ska ta emot beror bland annat på hur många invånare kommunen har och hur många flyktingar man har tagit emot tidigare.

Läs om ensamkommande barn och ungdomar på Migrationsverkets webbplats

Kommunens ansvar

När ett barn har anvisats till Huddinge ansvarar socialtjänsten för att utreda barnets behov av stöd och att hitta ett lämpligt boende. Ensamkommande barn kan till exempel bo i ett hem för vård och boende (HVB) tillsammans med andra ungdomar och personal, eller i ett familjehem. Familjer som vill bli familjehem utreds noga för att socialtjänsten ska veta att de är lämpliga. Familjen utreds även om de är släktingar till barnet, eftersom det är kommunen som ansvarar för barnet.

Förutom boendet ansvarar kommunen för annat som barnet behöver under asyltiden, som mat, kläder och fritidsaktiviteter.

Läs mer om att vara familjehem

Barnet får gå i skolan

Asylsökande barn har rätt till förskola och skola i den kommun där de bor. Eftersom alla barn har olika förkunskaper och behov får de en individuellt anpassad introduktion till den svenska skolan.

De flesta barn i grundskoleålder går först i en förberedelseklass, som är särskilt inriktad på att snabbt lära sig svenska, för att sedan börja i ordinarie undervisning. Vissa barn börjar direkt i ordinarie undervisning med extra stöd. Ett barn i gymnasieålder går först språkintroduktion för att lära sig svenska och bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Läs mer om förskola och skola för nyanlända

Barnet får en vuxen företrädare

Kommunen ser till att barnet får en vuxen företrädare, en så kallad god man. Den gode mannen ansvarar för sådant som annars barnets föräldrar skulle ha gjort, till exempel att sköta kontakterna med olika myndigheter, planera barnets utbildning och ansvara för barnets ekonomi.

Läs om att vara god man hos Södertörns överförmyndarnämnd

Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige ersätts den gode mannen med en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det innebär ungefär samma sak som att vara god man, men i stället för kontakter med myndigheter, som var en stor del av uppdraget under asylprocessen, ska den särskilt förordnade vårdnadshavaren förbereda barnet för att bli myndigt och ta ansvar för sig själv.

Kommunen fortsätter att ansvara för boende och omsorg till dess att barnet fyller 18 år. För ungdomar som fortfarande går i skolan ansvarar kommunen till 21 års ålder.

Staten betalar för mottagandet av ensamkommande barn

Kommunerna får ersättning från staten för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden de är asylsökande som när de har beviljats uppehållstillstånd. Den statliga ersättningen täcker kommunens kostnader inom socialtjänsten och skolan. Kommunen får skolpeng för alla elever och dessutom tillkommer en extra ersättning från Migrationsverket för asylsökande.

Uppdaterad 18 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?