Natur- och byggnadsnämnden (NBN) upphör den 31 december 2018

Information

Möten och handlingar

Natur- och byggnadsnämnden upphör den 31 december 2018.

Natur- och byggnadsnämnden sammanträder i Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29.

Vad vi gör

Natur- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter som byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. I nämndens verksamhet ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten.

Nämndens verksamhetsområde omfattar bland annat vägunderhåll som snöröjning, parkskötsel, naturvård, bygglovsfrågor samt mät- och kartverksamhet och namnsättning av vägar, platser och byggnader. Dessutom fattas beslut om mindre detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen.

Nämnden svarar vidare för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg och allmänna platser. Nämnden ansvarar även för skötsel och tillsyn av naturreservaten i kommunen.

Förtroendevalda

Natur- och byggnadsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i natur- och byggnadsnämnden

Stödjande förvaltning

Till den 31 mars 2019: Natur- och byggnadsförvaltningen