Tillsynsnämnden (TN) upphör den 31 december 2018

Information

Möten och handlingar

Tillsynsnämnden upphör den 31 december 2018.

Tillsynsnämnden sammanträder i Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29.

Vad vi gör

Tillsynsnämnden ansvarar för Huddinge kommuns tillsyn av verksamheter som kan orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. Nämndens verksamhetsområden omfattar bland annat att kontrollera att miljöfarliga verksamheter arbetar efter gällande lagstiftning, att boendemiljön är godtagbar, utföra offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter och pröva ansökningar om strandskyddsdispens samt dispenser i naturreservat som beslutats av kommunen.

Tillsynsnämnden ansvarar även för tillsyn enligt tobakslagen, strålskyddsförordningen och sprängämnesprekursorer.

Tillsynsnämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

Förtroendevalda

Tillsynsnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter i tillsynsnämnden

Stödjande förvaltning

Till den 31 mars 2019: Natur- och byggnadsförvaltningen

Dokument