Kommunstyrelsen (KS)

Information

Möten och handlingar

Kommunstyrelsens sammanträden hålls i A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten och handlingar 2019 och framåt

Vad vi gör

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen svarar för köp och försäljning av mark, det vill säga exploateringsverksamhet, och översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och marknadsföring av kommunen. Kommunstyrelsen ska också se till att hela kommunens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Förtroendevalda

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument