Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KS SBU)

Information

Möten och handlingar

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträden hålls i A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsutskottet är ett beredande utskott för följande grupper av ärenden:

  1. Detaljplaner
  2. Översiktsplaner
  3. Regionala planer
  4. Utvecklingsplaner
  5. Områdesbestämmelser
  6. Avtal för genomförande av detaljplaner
  7. Markanvisningstävlingar
  8. Trafik, transporter, kommunikationer och  transportinfrastruktur
  9. Gatukostnadsfrågor

Utöver vad som föreskrivs ovan ska utskottet besluta på kommunstyrelsens vägnar i de ärenden eller grupper av ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja, delta i och följa upp dialoger med invånarna där man belyser kommunens förslag till fysisk planering för olika områden utifrån ett flertal aspekter såsom kulturmiljö, utformning/gestaltning, miljö, trygghet, näringsliv och social hållbarhet.

Förtroendevalda

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument