Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoriteter. Sedan år 2000 är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar erkända som nationella minoriteter.

Sveriges fem nationella minoriteters flaggor.
Illustration från Kungliga biblioteket.

Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Det gemensamma för alla fem minoritetsgrupper är att de har funnits i Sverige under en mycket lång tid och utgör en levande del av det svenska samhället och det gemensamma kulturarvet.

De nationella minoriteternas rättigheter skyddas av bland annat lagen om minoriteter och minoritetsspråk, språklagen, skollagen, socialtjänstlagen samt bibliotekslagen.

Lagarna innebär bland annat att kommunen ska:

  • Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar och skyldigheter.
  • Skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Genomföra strukturerade samråd med de nationella minoriteterna och därmed ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i ett tidigt skede i frågor som berör dem.
  • Anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Huddinge kommuns minoritetspolitiska program

Samråd med nationella minoriteter

Företrädare från kommunen och de nationella minoriteterna träffas ett antal gånger per år. Samrådet finns till för att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

Har du frågor, synpunkter eller idéer ta kontakt med utvecklingsledaren för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde, Ali Jonasson.

Kontakt: ali.jonasson@huddinge.se

Modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken

Elever som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning. Det räcker med att en elev ansöker om modersmålsundervisning för att kommunen ska ha skyldighet att anordna sådan verksamhet. För anmälan och mer information:

Modersmålsundervisning

Huddinge ingår i förvaltningsområdet för finska

Huddinge kommun ingår sedan 1 januari 2010 i förvaltningsområdet för finska. Det betyder att Huddinge kommun har ett särskilt ansvar för att värna det finska språket och den finska kulturen.

Läs mer om detta:

Finskt förvaltningsområde

Suomeksi (på finska)

Ali Jonasson

Utvecklingsledare nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

(Kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kehityspäällikkö).

Uppdaterad 15 april 2024

Var informationen till din hjälp?