Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoriteter. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken skyddas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk, Skollagen, Språklagen samt Socialtjänstlagen, allt för att stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande.

De nationella minoriteterna och språken är:

 • judar (jiddisch)
 • romer (alla former av romani chib)
 • samer (alla former av samiska)
 • sverigefinländare (finska)
 • tornedalingar (meänkieli)

Lagarna innebär att kommunen ska:

 • Informera minoriteterna om lagen.
 • Ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna.
 • Skydda, stöda och stärka alla minoriteters språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
 • Ge service och erbjuda myndighetskontakt helt eller delvis på finska.
 • Erbjuda meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i enskilda ärenden om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket.
 • Erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.
 • Beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
 • Erbjuda möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar minoritetsspråken om det finns personal med sådana språkkunskaper.
 • Ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Uppdaterad 23 november 2020

Var informationen till din hjälp?