Nasjovnellen unnebelåhkoeh jïh unnebelåhkoegïelh

Sveerjesne vïjhte nasjovnellen unnebelåhkoeh. Laake unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre dejtie nasjovnellen unnebelåhkojde jïh unnebelåhkoegïelide vaarjele guktie dej nuepieh jïh reaktah govledehtiemasse nænnoestidh.

Dah nasjovnellen unnebelåhkoeh jïh gïelh leah:

  • judarh (jiddish)
  • romerh (romani chib)
  • saemieh (saemien)
  • sveerjesåevmieladtjh (såevmien)
  • torneladtjh (meänkieli)

Laake jeahta tjïelte edtja:

  • unnebelåhkojde bïevnedh laaken bïjre
  • govlehtehtemem vedtedh unnebelåhkoej åvtehkidie jïh dejgujmie rååresjidh
  • gaajhki unnebelåhkoej gïelh jïh kultuvrh vaarjelidh/eadtjoestidh, sjïere fokuse maanide
  • dïenesjem vedtedh åejvieladtjebïeljelimmiem faaledh ellies jallh bielie såevmiengïelesne jis naakene dan mietie gihtjeme, jïh jeatjah unnebelåhkoegïeline jis barkijh gååvnese gïeh gïelem maehtieh
  • maana- jïh voeresehoksem faaledh ellies jallh ånnetji saemiengïelesne jïh såevmiengïelesne jis naakene dan mietie gihtjeme

Laake åarjelsaemiengïelesne

Reerenasse lea bïevneseplaeriem dorjeme Laake unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre jïh maam dïhte sæjhta jiehtedh dejtie ovmessie unnebelåhkoegïelide.

Reaktah nännoestamme sjidtieh dejtie nasjovnelle unnebelåhkojde (sydsamiska)

Uppdaterad 23 november 2020

Var informationen till din hjälp?