Lämna medborgarförslag

Du som har förslag till förbättringar och idéer på hur kommunen kan förändra sitt arbete kan lämna ett medborgarförslag.

Alla Huddingebor kan lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Huddinge kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt har rätt att lämna förslag.

Föreningar eller organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Förslaget ska handla om det som kommunen ansvarar för

Ditt medborgarförslag ska handla om de områden som kommunen ansvarar för, som till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Förslag som gäller sådant som kommunen inte har ansvar för lämnas inte vidare till kommunfullmäktige.

Blankett för att lämna medborgarförslag

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och måste innehålla

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Ditt förslag och motivering
  • Underskrift och namnförtydligande av en eller flera personer

Om du vill lämna ett medborgarförslag kan du fylla i en blankett. Du kan bara lämna ett förslag per blankett.

Blankett: Medborgarförslag till kommunfullmäktige

Lämna ditt medborgarförslag till Huddinge servicecenter

Lämna ditt utskrivna och undertecknade förslag personligen till Huddinge servicecenter på Sjödalstorget 13 i Huddinge eller på något av biblioteken i Vårby eller Skogås. Förslaget kan också lämnas i receptionen i kommunalhuset på Kommunalvägen 28.

Ta med dig en giltig id-handling eftersom du måste legitimera dig när du lämnar in ditt förslag.

Medborgarförslaget blir en offentlig handling

När du lämnar in ditt medborgarförslag blir det en offentlig handling. Du godkänner samtidigt att ditt namn och ditt förslag publiceras på webbplatsen i samband med att ditt förslag lämnas till kommunfullmäktige.

Så här hanteras medborgarförslaget

Förslaget registreras och anmäls till fullmäktige

När medborgarförslaget kommit in till oss registreras det och anmäls till kommunfullmäktige.

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget som ett ärende till kommunstyrelsens förvaltning för handläggning. 

Ärendet beslutas av kommunfullmäktige

När beredningen är klar går ärendet tillbaka till kommunfullmäktige för beslut – inom maximalt ett år från det att förslaget väckts.

Den som lämnat in förslaget får en kallelse till fullmäktiges möte och får också möjlighet att yttra sig i kommunfullmäktige.

Ärenden kan beslutas av kommunstyrelsen eller annan nämnd

Kommunfullmäktige kan även besluta att överlämna till kommunstyrelsen eller annan nämnd att ta beslut i ärendet.

Den som lämnat in förslaget får en kallelse till det sammanträde där beslutet ska fattas och får också möjlighet att yttra sig i nämnden.

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?