Bygglovs- och tillsynsnämnden (BTN) inrättas den 1 januari 2019

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Bygglovs- och tillsynsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter som byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. I nämndens verksamhet ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten.

Nämnden ansvarar också för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedels- och fodertillsyn, tobakstillsyn (rökfria miljöer), strålskydd och sprängämnesprekursorer, dispenser gällande naturreservat och strandskydd.

Ansvaret för alkohol- och tobaktillsyn, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel samt uppgifter som ankommer på kommuen enligt lotterilagen och anordnande av visst automatspel har flyttats från socialnämnden till bygglovs- och tillsynsnämnden.

Förtroendevalda

Bygglovs- och tillsynsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

 Ledamöter i bygglovs- och tillsynsnämnden

Stödjande förvaltning

Till den 31 mars 2019: Natur- och byggnadsförvaltningenKommunstyrelsens förvaltning
Från den 1 april 2019: Miljö- och bygglovsförvaltningen

 

Dokument

Var informationen till din hjälp?

Meny