Socialnämnden (SN)

Information

Möten och handlingar

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Vad vi gör

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten.

Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott.

  • Arbetsutskottet bereder samtliga allmänna ärenden samt beslutar i ärenden rörande funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det beslutar även om bostadsförturer av sociala eller medicinska skäl samt tillstånd enligt alkohol- och tobakslagen.
  • Socialutskott 1 beslutar i barn- och ungdomsärenden för Vårby och Flemingsberg.
  • Socialutskott 2 beslutar i barn- och ungdomsärenden för Segeltorp, Stuvsta, Snättringe, Sjödalen, Fullersta, Skogås och Trångsund.
  • Socialutskott 3 beslutar i frågor om försörjningsstöd, introduktionsersättning, missbruk och socialpsykiatri.

Förtroendevalda

Socialnämnden har 16 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i socialnämnden

Stödjande förvaltning

Social- och äldreomsorgsförvaltningen

Dokument