Positivt resultat för mer än hälften av Huddinges miljömål

18-04-12

Nu är Huddinge kommuns miljöbokslut för 2017 klart. Det visar att nästan 70 procent av enbostadshushållen i kommunen sorterar ut matavfall och att koldioxidutsläpp från produktion och förbränning minskat. Arealen ängsmarker har mer än dubblerats, vilket är bra för den biologiska mångfalden.

Mer än hälften av Huddinge kommuns 89 miljömål har en god måluppfyllelse. Ett mål, att koldioxidutsläppen från kommunens varutransporter ska minska, har en mycket god måluppfyllelse. 44 mål har god måluppfyllelse, 13 mål är godtagbara, medan 21 mål inte når upp till godtagbar nivå. 10 mål är svårbedömda, bland annat eftersom mätdata saknas.

Att koldioxidutsläppen från kommunens varutransporter har minskat kraftigt beror på Södertörnskommunernas samordnade varudistribution och användning av fossilfria drivmedel. Tillsammans har de minskat utsläppen av koldioxid med 70 procent. Även utsläppen från till exempel transporter, industriprocesser och energiförsörjning i kommunen har minskat.

– Miljöprogrammet är en viktig del av samhällsplaneringen. Våra tuffa mål för gröna trafiksatsningar och miljövänligt byggande börjar nu ge resultat. Vi behöver också samverka med näringslivet och därför är det glädjande att antalet miljöcertifierade företag har ökat med 25 procent sedan 2014, säger Christan Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö.

Huddinge kommun arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten till kommunens naturområden, vilket uppmärksammades när Huddinge utsågs till årets friluftskommun. Under 2017 byggdes Huddingeleden ut och fornstigen i Glömsta-Vistaberg invigdes. Dessutom har kommunen fördubblat mängden skötta ängsmarker och återskapat naturliga vattenmiljöer, vilket är mycket viktigt för den biologiska mångfalden.

– Miljöbokslutet tydliggör också att vi har ett antal tuffa utmaningar framför oss. Energianvändningen behöver minska, fler fordon behöver köras på förnyelsebara drivmedel och fler insatser för att sjöarna ska nå god ekologisk status behövs, säger Christian Ottosson (C).

Läs mer om Huddinge kommuns miljöbokslut.

Uppdaterad 12 april 2018

Var informationen till din hjälp?