Huddinges första rapport till Sverigeförhandlingen

19-04-03

Nyhet

Nu har Sverigeförhandlingens årsrapport lämnats till regeringen. I rapporten redovisas hur väl Huddinge och övriga kommuner i avtalet samt Region Stockholm (tidigare landstinget) uppfyllt sina åtaganden, under 2017 och 2018. Åtagandena handlar om bostadsbyggande, och att bygga ut gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

I Huddinge innebär Sverigeförhandlingen att vi lovat att bygga 18 500 bostäder fram till 2035. Rapporten visar att vi håller vårt löfte när det gäller bostadsbyggande. 2 445 bostäder har byggts under 2017 och 2018. Under samma år har också detaljplaner antagits som ger möjlighet att bygga cirka 1 150 bostäder och planering pågår för ytterligare 13 000 bostäder.

- De senaste åren har bostadsbyggandet varit högt i regionen. Nu börjar vi se en avmattning på bostadsmarknaden och det räcker inte bara med en god planering. Vi satsar också för att göra Huddinge till en ännu mer attraktiv kommun, inte minst när det gäller våra utvecklingsområden. Flemingsberg utvecklar vi nu till en plats för 50 000 boende, 50 000 arbetande och 50 000 besökare. Vårby och Kungens kurva är andra platser där tusentals nya bostäder kommer att skapas i nya hållbara stadsdelar. En förutsättning för den här utvecklingen är inte bara Spårväg Syd utan även Tvärförbindelse Södertörn och ett nytt resecentrum i Flemingsberg, säger Gunilla Wastesson, biträdande samhällsbyggnadsdirektör.

När det gäller utbyggnaden av de gång- och cykelvägar som Huddinge tagit på sig återstår fortfarande en del arbete.

- Vi har helt enkelt inte haft förutsättningar att bygga ut de gång- och cykelvägar som skulle varit klara nu, men vi har ändrat tidplanen och vet nu hur vi ska genomföra åtgärderna enligt avtalet. Värt att lyfta fram är att vi gjort flera andra cykelåtgärder som kommer att ha positiva effekter för anslutningen till framtida spårvägsstationer i Kungens kurva. Ett bra exempel är att vi har byggt en ny gång- och cykelväg vid Åvägen och ordnat ny belysning vid vägen genom Gömmarens naturreservat. Det betyder att vi nu har ett bra gång- och cykelstråk mellan Huddinge centrum och Kungens kurva, säger Gunilla Wastesson.

Läs Huddinges rapport, hela årsrapporten och mer om Sverigeförhandlingen. 

Uppdaterad 3 april 2019

Var informationen till din hjälp?