Nu ska övergödningen i Trehörningen minskas

20-07-28

Nyhet

Sjön Trehörningen i Huddinge har under en längre tid haft problem med övergödning. Under sensommaren kommer den därför att behandlas med samma metod som användes i Orlången förra året och som med framgång använts i andra sjöar i Stockholmsregionen.

Metoden, som kallas fosforfällning, innebär att den näring, framförallt fosfor som både finns i vattnet och lagrad i bottensedimenten, binds till sjöns botten. Det förhindrar näring från att i fortsättningen läcka från sedimenten.

– Åtgärden är skonsam mot såväl växter som djur och det går utmärkt att bada och fiska som vanligt när behandlingen pågår, säger Göran Andersson på Vattenresurs AB, som tillsammans med Tyréns AB genomför uppdraget åt Huddinge kommun.

Behandlingen förväntas snabbt ge lägre fosforhalter i vattnet, minskad förekomst av alger och ett ökat siktdjup i sjön. Behandlingen kommer att påbörjas i augusti och som längst pågå till slutet av oktober.

Trehörningen har under längre tid haft övergödningsproblem och kommunen håller på att genomföra åtgärder för att begränsa tillflödet av näringsämnen enligt kommu­nens åtgärdsplan, men för att uppnå den goda ekologiska status som krävs enligt EU:s vattendirektiv fordras även att läckaget av näring från sjöns bottensediment minskar. Därför genomförs fosforfällning av sjön.

Fakta om övergödning

Övergödning av sjöar, vattendrag och hav orsakas av för stora mängder av näringsämnena fosfor och kväve. Näringsämnena kan komma från olika utsläpp till vatten, från till exempel industrier, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De näringsämnen som inte tas upp av växter och mikroorganismer på land innebär ett överskott, som sköljs ut och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och hav.

Läs mer om projektet här: 
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/miljo-och-klimat/prioriterade-atgarder-for-renare-sjoar/

 

Uppdaterad 28 juli 2020

Var informationen till din hjälp?