Översyn av förskolornas och grundskolornas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

20-02-11

Nyhet

Med anledning av att en tidigare anställd inom Botkyrka kommun erkänt sexuella övergrepp på en förskola i Botkyrka ser nu Huddinge kommun över sina riktlinjer, planer och rutiner för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom förskola och grundskola för att se om dessa behöver aktualiseras.

Inom både förskola och grundskola finns riktlinjer, planer och rutiner för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Mot bakgrund av att en tidigare anställd inom Botkyrka kommun erkänt sexuella övergrepp på en förskola i Botkyrka kommer dessa nu att gås igenom för att se om det behöver göras några förtydliganden.

Genomlysningen omfattar dels övergripande riktlinjer för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, dels förskolornas och skolornas egna planer. Det kommer även att säkerställas att det finns tydliga rutiner i verksamheterna, till exempel gällande blöjbyten och vikarier, samt undersökas om det finns ett behov av extra stöd- och kompetensutvecklingsinsatser kopplat till det aktuella ämnet.

- Vi har i dag redan väl fungerande rutiner och planer i våra verksamheter som följs upp och utvärderas kontinuerligt, och vid alla nyanställningar begär vi utdrag ur belastningsregistret. Men med anledning av det inträffade gör vi en översyn för att se om vi behöver aktualisera innehållet i våra dokument, säger Susanne Fritz, verksamhetschef förskola.

För mer information om förskolornas och grundskolornas rutiner, kontakta den aktuella förskolan/skolan direkt.

Uppdaterad 11 februari 2020

Var informationen till din hjälp?