Språkcentrum - ny enhet i Huddinge

22-11-15

Nyhet

Språkcentrum är sedan 1 augusti en ny enhet i kommunen. Tidigare låg funktionen hos modersmålsenheten som var en del av Tomtbergaskolan. Språkcentrum erbjuder modersmålsundervisning som studiehandledning för elever inom grundskolor samt gymnasieskolor.

Syftet med modersmålsundervisningen är att ge elever möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitet-, personlighet- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, och andra språk.

Man arbetar även med stödinsats för studiehandledning på modersmålet där syftet är att använda elevens modersmål som ett redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnen. I en effektiv studiehandledning på modersmålet sker arbetet växelvis på modersmål och på svenska, vilket utvecklar elevens kunskaper såväl i ämnet som i svenska språket.

På enheten arbetar modersmålslärare, studiehandledare, samt lärare i svenska som andra språk.

Fakta om SpråkCentrum

  • Det finns i dag 79 lärare som undervisar i ca 46 språk på alla grundskolor i Huddinge, både kommunala- och friskolor samt gymnasieelever inom kommunal regi.

  • Det är ca 2900 elever som läser ämnet modersmål i grundskolan och ca 200 elever som läser modersmål på gymnasienivå.

  • De kommunala grundskolorna erbjuds stöd vid mottagande samt kartläggning av nyanlända elever. Tillsammans arbetar vi för att alla nyanlända ska få en snabb start och bra väg in i det svenska skolsystemet.

Så här funkar modersmålsundervisning

Uppdaterad 15 november 2022

Var informationen till din hjälp?