Tydliggörande efter SVTs rapportering om arbetsmetoden Pax i en grundskola i Huddinge

22-11-03

Nyhet

Efter att SVT uppmärksammat en arbetsmetod kallad Pax i en av Huddinges kommunala grundskolor, så vill vi göra ett tydliggörande kring både modellen och vårt arbete med våra elever vad gäller pedagogiskt bemötande.

Huddinge kommun varken förordar eller avråder från att använda arbetsmetoden Pax i skolan. Det är upp till varje rektor att besluta vilken pedagogik som ska användas i den verksamhet hon eller han ansvarar för.

En metod bland många

Pax i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet och studiero, och på längre sikt verka för att förebygga problem och ge fler barn en bra skolgång. Internationellt används metoden i alla årskurser, men i Sverige är den i dagsläget främst anpassat för lågstadiet. 

En liten del av metoden är det verktyg som kallas för Pax-spelet. Det är också främst den delen som har uppmärksammats i media. PAX-modellen består av 10 verktyg. Det 10:e verktyget är PAX-spelet, och det rekommenderas att användas först när de övriga nio verktygen är implementerade och genomarbetade.

Metoden Pax används på Kästaskolan sedan flera år.

- Det finns många olika metoder och modeller i skolans värld, men det innebär inte att de alla fungerar att använda i alla skolor. PAX-modellen har dock utgjort en viktig del i Kästaskolans framgångsrika arbete. Det ser vi i våra analyser och resultat från elevenkäter, kunskapsresultat, medarbetarenkät och andra verktyg. Kästaskolan har hittat ett sätt att komma åt något som många skolor brottas med, en god studiero, och sett till resultaten så gör de ett fantastiskt arbete, säger Semira Vikström, områdeschef tillika skolchef.

Huddinge kommun arbetar med många förebyggande insatser, bland annat genom förskola och skola, och just Pax är en av de metoder som Socialstyrelsen nämner med syftet att ge studiero, trygghet i klassrummet och att på längre sikt verka för att förebygga genom bra skolgång.

- Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, så gör vi verksamhetsbesök, kvalitetsuppföljningar och andra utvärderingar. Skulle vi få signaler om att det finns missförhållanden i en skola, så kommer vi naturligtvis att följa upp det, säger Semira Vikström.

NPF-utbildning i Huddinges grundskolor

I november 2021 påbörjades en stor utbildningsinsats i Huddinges kommunala grundskolor gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Alla lärare och elevresurser ska genomgå en basutbildning med fokus på pedagogiskt bemötande och socialt samspel. Under 2022 har även ett nytt utbildningspaket riktat till elevresurser arbetats fram i ett partsgemensamt arbete mellan fack och arbetsgivare. Utbildningarna är producerade av medarbetare i kommunen och finns tillgängliga i vår egen kompetensmeny för obegränsat nyttjande.

- Utbildningen är obligatorisk för alla som arbetar i en lärmiljö, för lärare såväl som för elevresurser och genomfördes brett under 2021, när du är nyanställd ingår filmen som introduktion - oavsett vilken övergripande pedagogisk metod som skolan använder. Om vi skapar en lärmiljö som är anpassad för elever med olika typer av utmaningar så blir det i slutändan gynnsamt för alla elever, säger Christina Dolke Andersson, avdelningschef och ansvarig för de utbildningsinsatser som görs inom området.

Den ökade kunskapen kring NPF bland medarbetarna i Huddinges kommunala grundskolor borgar för att alla elever bemöts utifrån sina behov, oavsett utmaningar. Dolke säger att den nya satsningen för elevresurser är gedigen och att det känns positivt då det många gånger rör sig om unga personer som inte hunnit få kunskap kring bemötande i lärmiljön.

- Den pedagogiska personalen, rektorerna, skolcheferna och den centrala elevhälsan gör ett mycket bra arbete med att vidareutveckla och ytterligare stärka kompetensen och insatserna kring NPF i syfte att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där alla barn och elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, poängterar Johan Skofteröd, utbildningsdirektör.

Socialstyrelsen om PAX och andra metoder

Socialstyrelsen har samlat exempel på metoder och arbetssätt som används i arbetet med att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga. Exempel har valts ut i samverkan mellan Socialstyrelsen och Polismyndighet, samt i samråd med Skolverket. Ingen metod rekommenderas över någon annan.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Uppdaterad 4 november 2022

Var informationen till din hjälp?