Huddinges företag är bra på att följa regler om försäljning receptfria läkemedel

21-06-11

Nyhet

Miljötillsynsavdelningen genomförde under första halvåret 2021 fördjupade kontroller av försäljningsställen som säljer receptfria läkemedel. Totalt kontrollerades 35 verksamheter och resultatet visar på en mycket bra efterlevnad av reglerna.

När kontrollerna gjordes under våren och försommaren 2021 behövde kommunen inte rapportera in några allvarliga brister till Läkemedelsverket som är nationell tillsynsmyndighet. Det visar på mycket bra efterlevnad av regelverken kring försäljning av läkemedel bland Huddinges företagare.

Fokus för tillsynsbesöken var denna gång att se över egenkontrollen, det vill säga att försäljningsstället följer de rutiner som gäller för receptfria läkemedel.  Företagen ska bland annat se till att läkemedlen är godkända för försäljning, har godkänt datum, förvaras på ett säkert sätt och är inlåsta och åtskilda från andra produkter. Försäljningsstället måste också ha godkänd skyltning och information om 18-årsgränsen.

– Det är viktigt att regleringen kring receptfria läkemedel följs ute i handeln. Tillgängligheten av receptfria läkemedel i handeln ska begränsas för barn och ungdomar och placeringen av dessa läkemedel är därför extra viktig. Läkemedlen ska förvaras i låsbara skåp eller i direkt uppsikt av personalen i butiken säger Alf Klingvall tillsynsamordnare i Huddinge kommun.

Kontrollerna gjordes på försäljningsställen i kommunen som inte är apotek. I Huddinge finns 38 sådana försäljningsställen, till exempel mataffär, bensinmack och närbutik. Ett fåtal av dessa uppvisade mindre brister som nu har åtgärdats.

Miljötillsynsavdelningen har fått mycket bra betyg av verksamheterna i årets nöjd-kund-index vilket bidragit till att Huddinge nu placerar sig bland de bästa kommunerna i länet när det gäller företagsklimat enligt undersökning av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– När dialogen mellan kommunen och våra fantastiska företagare fungerar leder det till positiva resultat för alla inblandade, säger Love Bergström (M), ordförande för Bygglovs- och tillsynsnämnden

Läs mer tidigare nyhet:
Huddinges företagsklimat det bästa sedan mätningarna startade

Uppdaterad 11 juni 2021

Var informationen till din hjälp?