Behov av fördjupade utredningar innan beslut om nytt kommunhus kan fattas

20-09-10

Nyhet

Under det senaste året har kommunen åter utrett förutsättningarna för ett nytt kommunhus i centrala Huddinge. Nu presenteras två potentiella tomter med olika förutsättningar för kommunstyrelsen att ta ställning till.

Frågan om ett nytt kommunhus har levt i många år. Under 2019 fick kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter i uppdrag av kommunstyrelsen att åter utreda förutsättningarna för ett nytt kommunhus i centrala Huddinge.

Ett gemensamt kommunhus ska bland annat främja en effektivare organisation över förvaltnings- och bolagsgränser, och utöver kommunens förvaltningar ska de två helägda bolagen Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter inrymmas. 

Arbetet har bedrivits i projektform och projektgruppen har nu levererat sin slutrapport. I projektet har ett flertal potentiella tomter i centrala Huddinge undersökts, men endast två anses aktuella; det befintliga kommunhusets tomt samt den tomt i Huddinge centrum där Paradisgaraget står idag. Det finns dock osäkerheter i båda förslagen som behöver utredas vidare innan ett definitivt beslut om lokalisering kan fattas.

Frågan om parkering är central. För att Paradistomten ska vara ett alternativ så behöver det säkerställas att det sammanlagda behovet av parkeringsplatser för Huddinge centrum och kommunhuset kan tillgodoses. För kommunhustomten behöver de kulturhistoriska värdena utredas vidare. Utöver detta föreslås flera kompletterande tekniska och ekonomiska utredningar, samt en analys av hur våra förändrade arbetssätt i ljuset av digitaliseringen och pågående pandemi kan komma att påverka behovet av kontorsyta.

Vilket alternativ som är lämpligast beror också på hur man väljer att vikta olika aspekter som kostnader, tid och konsekvenser för varumärke och fastighetsvärden i Huddinge centrum.

– En ändamålsenlig och attraktiv arbetsmiljö är viktig för att kommunens medarbetare ska trivas och uppnå full potential och samverkanskraft. I nuläget är det dock för många kvarstående frågor för att vi ska kunna rekommendera det ena alternativet framför det andra och dessutom är inte genomförbarheten för något av alternativen ännu helt säkerställd, säger Camilla Broo, kommundirektör.

Kommunstyrelsen kommer att besluta om fortsatt utveckling i ärendet på sitt möte den 16 september. De föreslås fatta beslut om att genomföra kompletterande utredningar i syfte att därefter kunna ta slutgiltigt beslut om lokalisering.

Ärendehandlingar och protokoll publiceras på kommunens mötesportal.

 

Uppdaterad 10 september 2020

Var informationen till din hjälp?