Huddinge släpper rapport om jämlika livsvillkor i pandemin

21-04-29

Nyhet

När pandemin slog till insåg Huddinge kommun att kommunens krisberedskap inte var jämlikhetsintegrerad och att det fick negativa effekter för Huddingeborna och det centrala krisarbetet. Nu släpper vi en rapport med erfarenheter och analys av pandemins effekter på invånarnas livsvillkor.

Huddinge har under hela pandemin arbetat för att säkerställa en jämlikhetsintegrerad krishantering. En av kommunens framgångsfaktorer i arbetet har varit samarbetet med civilsamhället.

Men det har samtidigt varit en utmaning att säkerställa jämlika förutsättningar till samverkan och att de som berörs av krisen också involveras i problemformuleringar, analys och åtgärder.

För att fylla i kunskapsluckorna i kommunens egna analyser fördjupade kommunen dialogen med civilsamhället under hösten 2020.

Syftet var att undersöka hur samverkan med kommunen sett ut under krisen, hur den fungerat och vilken upplevelse civilsamhället haft av pandemins påverkan på Huddingebornas livsvillkor.

Temaområden i studien är hälsa och välmående, försörjning och sysselsättning, trygghet, stödinsatser från kommunen och samverkan kommun-civilsamhälle.

I studien intervjuas femton civilsamhällesaktörer. En del har samarbetat med kommunen under pandemin och en del aktörer har valts ut för att få en spridning utifrån geografi och målgrupper som är särskilt relevanta att fånga kopplat till pandemin och ojämlikhet.

Här hittar du hela studien

Rapportens övergripande resultat

  1. Redan sårbara individer har blivit ännu mer utsatta.
  2. Ökad isolering i pandemins spår.
  3. Ökat digitalt utanförskap.

Hur tar Huddinge kommun till vara på resultatet?

Huddinge kommun kommer att sprida studiens resultat inom ramen för den övergripande utvärdering av Huddinges hantering av covid-19. Fokus kommer vara på att jämlikhet är en fortsatt kritisk fråga för att lyckas i den fortsatta krishanteringen.

Huddinge kommun har även påbörjat ett arbete för förbättrad samverkan med civilsamhället. Steg ett innebär att ta fasta på en av rekommendationerna i studien som innebär en behovs- och kapacitetsanalys av vilka resurser, kompetenser och räckvidd mot Huddingeborna som finns tillgängligt i Huddinges föreningsliv och trossamfund.

Uppdaterad 30 april 2021

Var informationen till din hjälp?