Förändringar i Huddinge kommuns nämnder och utskott

22-12-14

Nyhet

Från den 1 januari 2023 sker mindre förändringar i Huddinge kommuns politiska organisation. Det handlar om ett nytt namn på en nämnd, införande av ett nytt utskott och reviderade reglementen och regler för kommunens nämnder och utskott.

Den utveckling och de utmaningar och åtaganden Huddinge kommun står inför ställer krav på en organisation som är ändamålsenlig, effektiv och hållbar. En organisation som har hög kvalitet i verksamheterna samtidigt som det råder ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att nå uppsatta mål och genomföra givna uppdrag.

– Utan kommunerna kommer inte Sverige att klara av att leva upp till de utfästelser som gjorts inom miljöområdet. För att nå uppsatta mål, både inom klimatområdet och för att kunna leverera till de behov som vi ser i framtidens välfärd, krävs fortsatt hög kvalitet i verksamheterna och och vid behov även omställning i den kommunala organisationen. Inte minst krävs ordning och reda i vår ekonomi, säger Camilla Broo, kommundirektör.

Nämnd byter namn

De nuvarande nämnderna behålls, men klimat- och stadsmiljönämnden byter namn till natur- och stadsmiljönämnden. Det innebär att från den 1 januari 2023 har Huddinge följande nämnder:

 • Bygglovs- och tillsynsnämnden (BTN)
 • Förskolenämnden (FSN)
 • Grundskolenämnden (GSN)
 • Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)
 • Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
 • Socialnämnden (SN)
 • Natur- och stadsmiljönämnden (NSN)
 • Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Kommunstyrelsen ska leda, samordna och följa upp arbetet med framtagandet av övergripande och strategiska mål och riktlinjer för olika områden och det ska även gälla miljöarbetet i kommunen. Därför införs ett klimat- och miljöutskott för dessa frågor. Från den 1 januari 2023 har följande utskott:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Samhällsbyggnadsutskottet
 • Klimat- och miljöutskottet

Ett led i att samordna och effektivisera den kommunövergripande styrningen är att göra en översyn av nämndernas reglementen. En del förändringar genomförs i nämndernas reglementen, bland annat:

 • Kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet och pensionsmyndighet för kommunens samtliga anställda. Förändringen medför inte några tjänsteorganisatoriska förändringar. Ingen ändring sker av hur förvaltningarna svarar inför nämnderna verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
 • Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åtaganden enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – så kallad visselblåsarfunktion.

Uppdaterad 14 december 2022

Var informationen till din hjälp?