Aktualitetsprövning av översiktsplanen

17-11-22

Just nu prövar vi kommunens översiktsplan för att se om den fortfarande är aktuell och fungerar som planeringsunderlag. Det gör vi minst en gång per mandatperiod.

Vår översiktsplan beskriver kommunens utveckling fram till 2030 – till exempel var vi vill bygga bostäder, arbetsplatser och vilka områden vi ska bevara som grönområden. Målet är en hållbar utveckling, Huddinge ska vara en kommun med levande stadsmiljöer med goda förutsättningar att bo, besöka och verka i. Samtidigt ska vi värna om större grönområden och minska klimatutsläppen.

Sedan översiktsplanen togs fram och beslutades i juni 2014 har vissa förutsättningar ändrats, till exempel i och med att Spårväg syd och en högre tillväxttakt i bostadsbyggandet beslutats.

Prövas varje mandatperiod

Minst en gång per mandatperiod prövar vi översiktsplanens aktualitet, i enlighet med plan- och bygglagen, för att se om den fortfarande fungerar som planeringsunderlag. Prövningen innebär att vi ser vad som har hänt i omvärlden, utvärderar och föreslår eventuella förändringar, fördjupningar eller tillägg.

– De tillägg som vi föreslår handlar om näringsliv samt teknisk försörjning, vilket bland annat innebär frågor om energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp, säger Sara Nordenskjöld, översiktsplanerare.

Arbetet innebär också att vi föreslår hur vi kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för att genomföra översiktsplanen.

Just nu är aktualitetsprövningen på remiss hos kommunens nämnder och kommunala bolag till och med sista januari. Troligtvis går prövningen upp till beslut i kommunfullmäktige i april. Beslutet innebär att själva prövningen godkänns, men förslagen på förändringar och tillägg kommer att gå på samråd i ett senare skede för att du som invånare ska ha möjlighet att tycka till.

Läs mer om Huddinges översiktsplan 2030

Uppdaterad 22 november 2017

Var informationen till din hjälp?