Nu startar en ny kulturmiljöinventering

18-05-14

Huddinge växer, både i gamla och nya områden. Nu inventerar vi våra värdefulla kulturmiljöer för att kunna ta tillvara på dem när vi planerar för framtiden.

När kommunen växer behöver vi rusta oss med ett bra planeringsunderlag och rutiner för hur vi hanterar kulturmiljöer när vi tar fram nya detaljplaner.

– Inventeringen ska vara ett stöd i planeringsarbetet så att frågorna tas om hand på rätt sätt, säger Annika Colbengtson, planarkitekt och projektledare på kommunstyrelsens förvaltning.

Under inventeringens gång kommer vi att göra platsbesök i hela kommunen och titta på till exempel byggnader, parker och strukturer. Resultatet kommer att ligga till grund för ett bebyggelseprogram som redogör för vilken bebyggelse som finns i kommunen och vilka kulturmiljöhistoriska faktorer vi bör ta hänsyn till i olika områden.

Vissa områden har högre kulturmiljöhistoriska värden och det kommer att bli enklare att digitalt ta del av råden för hur vi bevarar dem. Det underlättar för dig som till exempel vill söka bygglov att undersöka vad det finns för råd kring bevarande av kulturmiljöer i ditt bostadsområde.

Tidigare kulturmiljöinventeringar

Den nuvarande kulturmiljöinventeringen är från 2003. 2013 gjordes en revidering av vissa områden i samband med att översiktsplanen togs fram. Nu behöver vi uppdatera inventeringen och ta med hela kommunen så att Huddinge kan växa samtidigt som värdefulla miljöer tas om hand.

Inventering från 2013

Inventeringen från 2003 finns inte i digitalt format utan finns hos Stockholms länsmuseum.

Kontakt

Om du har frågor om kulturmiljöinventeringen är du välkommen att kontakta Annika Colbengtson, planarkitekt.

Uppdaterad 14 maj 2018

Var informationen till din hjälp?