Detaljplanen för Utsäljeskolan beslutad av kommunfullmäktige

19-06-11

Nyhet

I dag är Utsäljeskolan en F–6-skola för 600 elever men behovet av fler skolplatser i Snättringe är stort. För att få möjlighet att bygga ut skolan till en F–9-skola för 940 elever har detaljplanen för Utsäljeskolan arbetats om. Den 10 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Den nya skolan ska rymma cirka 940 elever från förskoleklass till årskurs 9, grundsärskola, idrottshall och specialsalar.

Bollplanen som ligger i Utsäljeparken görs om till en sjuspelsplan med konstgräs. På så sätt kan planen användas av allmänheten efter skoltid. Skolgården kommer att kunna användas för utomhuspedagogik, rörelse och rekreation och en stor hänsyn har tagits till grundsärskolans behov.

Gång- och cykelvägen som nu går över skolgården tas bort och flyttas norr om bollplanen.

Vad händer nu?

När en detaljplan är antagen kan beslutet överklagas. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla tre veckor efter att protokollet från kommunfullmäktige har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

När detaljplanen vunnit laga kraft kan en helt ny skolbyggnad byggas där den nuvarande Utsäljeskolan ligger.

Byggstarten för den nya skolan är planerad till 2020. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar 2022–2023.

Läs mer om nybyggnationen av Utsäljeskolan

Uppdaterad 11 juni 2019

Var informationen till din hjälp?