Nya riktlinjer för storleken på friyta vid förskolor och skolor

20-03-25

Nyhet

Huddinge växer och bebyggelsen förtätas framför allt i kommunens mest centrala delar. Många nya förskolor och skolor ska byggas där konkurrensen om marken är stor och exploateringsgraden hög. För att säkerställa att alla barn har tillgång till en bra utemiljö har kommunen tagit fram egna riktlinjer för storleken på friytan.

Riktlinjerna utgår från plan- och bygglagen och Boverkets rekommendationer men har anpassats efter Huddinge kommuns förutsättningar för storleken på friytan. Riktlinjerna skiljer sig åt i olika delar av Huddinge kommun och avgränsningen som gjorts speglar bebyggelsens förutsättningar och översiktsplanens ambitioner för kommunens utveckling.

Säkrar barns utrymme även i stadsmiljö

Riktlinjerna ska säkerställa att alla förskole- och skolbarn har tillgång till utomhusmiljöer som tillfredsställer deras lek- och rörelsebehov och främjar deras utveckling även i tätbebyggda områden.

Enligt Boverkets rekommendationer är 40 kvadratmeter friyta per barn i förskolan rimligt och motsvarande i skolan är 30 kvadratmeter per barn. Den totala storleken på friytan bör helst överstiga 3 000 kvadratmeter.

– Oavsett zon ska vi alltid sträva efter att följa Boverkets rekommendationer. I zon A och B där friytan kan bli mindre än Boverkets rekommendation, så ska tillgängliga och lekvänliga stråk med koppling till naturområde finnas inom 300 meter, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Större friyta i glesbygd – mindre i tätbebyggelse

Kommunen har delats in i tre zoner: A, B och C, samma indelning används i kommunens översiktsplan. Zon A och B är förtätnings- och utbyggnadsområden i kommunen medan zon C är resterande delar av kommunen.

  • Zon A är den mest tätbebyggda och stationsnära stadsmiljön. Här ska friytan vara minst 20 kvadratmeter per barn i förskola och minst 15 kvadratmeter per barn i grundskola. Den sammanhängande friytan ska vara minst 2 000 kvadratmeter och tillgängliga och lekvänliga stråk med koppling till naturområde ska finnas inom 300 meter.
  • Zon B är stationsnära lägen med relativt tät stadsmiljö. Här ska friytan vara minst 30 kvadratmeter per barn i förskola och minst 23 kvadratmeter per barn i grundskola. Den sammanhängande friytan ska vara minst 3 000 kvadratmeter och tillgängliga och lekvänliga stråk med koppling till naturområde ska finnas inom 300 meter.
  • Zon C är mindre tät stadsmiljö och mer glesbebyggda delar av kommunen med över 1 200 meter till spårstation. Zon C följer Boverkets rekommendationer och är det som vi ska sträva efter i alla zoner. Här ska friytan vara minst 40 kvadratmeter per barn i förskola och minst 30 kvadratmeter per barn i grundskola. Den sammanhängande friytan ska vara minst 3 000 kvadratmeter och tillgängliga stråk med koppling till naturområde är önskvärt.

Gäller vid nybyggnad, ändring och tillbyggnad

Riktlinjerna gäller vid nyetablering av och ändring/tillbyggnad av befintliga förskole- och grundskoleverksamheter och omfattar både kommunala och fristående förskolor och grundskolor.

Ärendet bereds i samhällsbyggnadsutskottet den 24 mars och behandlas i kommunstyrelsen den 1 april. Beslutet fattas i kommunfullmäktige den 20 april. De nya riktlinjerna börjar gälla när beslutet i kommunfullmäktige vunnit laga kraft.

Ärendet ”Riktlinjer för storlek på friyta vid förskolor och skolor”

Uppdaterad 25 mars 2020

Var informationen till din hjälp?