Planuppdrag för planprogram för Visättra

21-06-17

Nyhet

Visättra är en del av den regionala stadskärnan Flemingsberg som ska utvecklas till en levande stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare. Den 16 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att ett planprogram för Visättra ska tas fram. Planprogrammet ska utreda övergripande hur området kan utvecklas.

Vi ska utreda hur marken ska användas och hur bebyggelseutvecklingen kan ske på ett hållbart sätt. Den befintliga miljön och nya förslag med plats för bostäder, skolor och förskolor, naturområden, idrottsplatser, gator, parkering med mera ska utredas.  

Det är viktigt att Visättra binds samman med omgivningen och i synnerhet med Flemingsbergsdalen. Vi ska studera hur platser och stråk som gång- och cykelvägar, gator, vägar och kollektivtrafik ska kopplas ihop med områdena runtomkring och var det är lämpligt med ny bebyggelse.

Planprogrammet för Visättra ska innehålla förslag på hur stadsdelen kan utvecklas på kort och lång sikt. Programmet ska också resultera i utgångspunkter, riktlinjer och mål för området och en övergripande struktur för bebyggelse och markanvändning.

Programsamråd hålls preliminärt under första kvartalet 2022 och planprogrammet väntas godkännas under tredje kvartalet 2022.

Om planprogrammet för Visättra

Uppdaterad 17 juni 2021

Var informationen till din hjälp?