Detaljplan för Solgård 1:1 m.fl. som möjliggör för Tvärförbindelse Södertörn står inför antagande

22-05-12

Nyhet

Detaljplan för Solgård 1:1 m.fl. bereds i samhällsbyggnadsutskottet den 24 maj och behandlas i kommunstyrelsen den 1 juni. Beslutet om att anta detaljplanen fattas i kommunfullmäktige den 13 juni 2022.

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas har vi tagit fram en ny detaljplan för området kring Solgård.

Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat återvinningsstation, natur, bostäder och industri. Detaljplanen för närliggande bostäder i Solgård behöver ändras på grund av att bullernivåerna blir för höga.

Läs mer om den nya detaljplanen för Solgård 1:1

Uppdaterad 12 maj 2022

Var informationen till din hjälp?