Utvecklingsplan för Skogås och Trångsund

22-09-20

Nyhet

Hur ska Skogås och Trångsund utvecklas i framtiden? Just nu arbetar kommunen med en utvecklingsplan för de två områdena. Bland annat undersöks om de två kommundelarna kan byggas ihop.

Skogås och Trångsund ska utvecklas. Kommunen håller därför på att ta fram en ny utvecklingsplan. Den kommer att visa var det skulle vara möjligt att bygga nya bostäder och hur kopplingarna skulle kunna stärkas mellan och inom områdena. Utvecklingsplanen ska visa hur Skogås och Trångsund ska utvecklas fram till 2050.

Bild som visar utvecklingsplanens geografiska avgränsningområde

Medborgardialog en del av underlaget

Planen görs bland annat utifrån det som framkom under den omfattande medborgardialog som genomfördes 2020. Nära 650 invånare i Skogås och Trångsund deltog, och även politiker och kommunens tjänstepersoner lämnade in synpunkter. Nästa steg har varit att skapa en vision för områdena. Visionen bygger på medborgardialogen och visar vilken typ av område Skogås och Trångsund ska vara i framtiden.

Ny markanvändningskarta

Under våren 2022 har kommunen även tagit fram en markanvändningskarta. Den bygger bland annat på de inspel som inkom under samrådsperioden för vår översiktsplan där alla markanvändningskartor för våra utvecklingsområden i hela kommunen finns med.

Tydliga och konkreta idéer

Med visionen och en utvecklad och förtydligad markanvändningskarta som underlag görs nu utvecklingsplanen. I detta steg blir idéerna ännu tydligare och mer konkreta. Ett förslag på utvecklingsplan bedöms kunna tas upp för politisk behandling under första kvartalet av 2023.

Nu kan du också tycka till om Huddinge kommuns översiktsplan

Fram till den 15 oktober är förslaget till översiktsplanen, som innehåller den nya markanvändningskartan, ute på granskning. Du kan läsa förslaget och lämna synpunkter. De kommer även att nå de som arbetar med utvecklingsplanen för Skogås och Trångsund.

Översiktplanens granskningssida

Uppdaterad 20 september 2022

Var informationen till din hjälp?