Beslutet om nedläggning av Huddinge kommuns hemtjänst i egen regi stoppas tills vidare

20-12-11

Nyhet

Den 26 november beslutade vård- och omsorgsnämnden om en nedläggning av kommunens hemtjänst i egen regi inklusive utförandet av ledsagning och avlösning för vuxna enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten har nu stoppat beslutet om nedläggning tills vidare.

Beslutet om nedläggning har överklagats till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. I överklagan begärdes även inhibition, det vill säga att beslutet inte får verkställas till dess att laglighetsprövningen är klar. Förvaltningsrätten har nu godkänt begäran om inhibition och beslutet om nedläggning stoppas därmed till dess att förvaltningsrätten avgör målet slutligt eller beslutar något annat.  

Vi vet inte i dagsläget när ett slutligt beslut kan komma. 

Vad är laglighetsprövning? 

Om en kommuninvånare anser att kommunen har gjort ett formellt fel eller har överskridit sina befogenheter kan man begära en laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Ett överklagat beslut ska upphävas, om: 

  • beslutet inte kommit till på lagligt sätt, 
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 
  • det organ som har fattat beslutet inte haft rätt att göra det, eller 
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

För mer information vänligen kontakta  

Lotta Wigen, socialdirektör 
lotta.wigen@huddinge.se 

Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
karl.henriksson@huddinge.se  

Uppdaterad 11 december 2020

Var informationen till din hjälp?