Beslutet att lägga ner Huddinges hemtjänst i egen regi upphävs

21-02-09

Nyhet

Den 26 november 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden om en nedläggning av kommunens hemtjänst i egen regi inklusive utförandet av ledsagning och avlösning för vuxna enligt socialtjänstlagen. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i december stoppade beslutet om nedläggning tills vidare. Nu har beslutet om nedläggning upphävts.

Förvaltningsrätten anser att beslutet är av principiell beskaffenhet och av större vikt för kommunen och att det därför är en fråga för kommunfullmäktige att fatta beslut om.

Förvaltningsrätten konstaterar bland annat att det aktuella beslutet berör ett relativt stort antal kunder i kommunen som haft omsorg i kommunens regi. Dessa kunder skulle vid en nedläggning vara hänvisade till enbart privata utförare. De konstaterar också att beslutet innebär att ett mycket stort antal kunder kommer att behöva byta utförare inom en snar framtid. Beroende på hur privata utförare väljer att etablera sig i kommunen kan beslutet komma att påverka kommunens möjlighet att tillhandahålla lagstadgad service och omsorg till kommunmedlemmarna. Förvaltningsrätten menar därför att beslutet är av större vikt för kommunen.

Vi kommer nu från kommunens sida gå igenom domen och den bedömning som förvaltningsrätten har gjort och därefter fatta beslut om nästa steg.

Kontakt

För dig som är kund
Om du är kund inom hemtjänsten i egen regi och har frågor om dina insatser eller ditt biståndsbeslut, kontakta din biståndshandläggare som du når via servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00.

Mediekontakt
Ann-Kristin Rönnerbäck, pressansvarig Huddinge kommun
08-535 301 71, ann-kristin.ronnerback@huddinge.se 

Uppdaterad 9 februari 2021

Var informationen till din hjälp?