Uppdrag psykisk hälsa - fortsatt arbete för Huddingeborna

24-04-22

Nyhet

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som har stora konsekvenser för den enskilde, för anhöriga och närstående och för samhället i stort. Det krävs också en bred samverkan mellan flera olika aktörer. Därför har Huddinge samlats och tillsammans genomfört olika satsningar för att främja och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Inom ramen för det regionala arbetet, Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH), får Huddinge kommun varje år UPH medel för att möjliggöra satsningar inom ramen för psykisk hälsa och suicid.

För att lyfta några satsningar som gjorts senaste året:

  • Utveckling och implementering av en modell/metod för att arbeta likvärdigt med problematisk skolfrånvaro på alla kommunala skolor i Huddinge.
  • Meningsfulla och gratis fritidsaktiviteter för barn i åldern 10-12 år har kommit igång i Skogås och Flemingsberg och kommer fortsätta att växa och utvecklas även i Vårby.
  • Kunskapsinsatser inom psykisk hälsa och autism inom flera verksamheter.
  • Läslustvecka i Vårby med teater och förberedande böcker för barn i förskoleklass.
  • Utvecklat arbetet med psykisk ohälsa för äldre.
  • Utvecklat en digital grundutbildning om skadligt bruk, beroende och samsjuklighet.
  • After föris på familjecentralen. Mötesplats för föräldrar och barn efter förskolan för att möjliggöra nya kontakter och utbyte mellan föräldrar och barn.
  • Möjliggjort att unga som inte studerar eller arbetar, få betald praktik genom KAA. Praktiken bröt isolering och ledde till att flertalet av ungdomarna fick jobb alternativt började studera.
    Posters upsatta på en vägg

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?