Målet med den nya avfallsplanen är att i större utsträckning cirkulera material, minska avfallsmängderna och erbjuda en lättillgänglig, miljöanpassad och kostnadseffektiv avfallshantering. Foto Maja Brand.

Målet med den nya avfallsplanen är att i större utsträckning cirkulera material, minska avfallsmängderna och erbjuda en lättillgänglig, miljöanpassad och kostnadseffektiv avfallshantering. Foto Maja Brand.

Nu kan invånarna i Huddinge tycka till om kommunens nya avfallsplan för 2021-2030

20-10-26

Pressmeddelande

Mellan den 26 oktober och den 22 november kan alla Huddingebor tycka till om kommunens nya avfallsplan, digitalt via en e-tjänst. Jämfört med tidigare avfallsplan påskyndas nu omställning till cirkulär ekonomi.

Huddinge kommuns nya avfallsplan vill uppmuntra till återvinning och återanvändning. Jämfört med tidigare plan påskyndas nu omställningen till cirkulär ekonomi. Det görs genom att förebygga uppkomsten av avfall, samtidigt som det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjlig till exempel genom ökad materialåtervinning.

- Det är positivt att mer fokus ligger på att förebygga uppkomsten av avfall och på att främja återanvändning. Vi hoppas att invånarna kommer uppskatta vår nya avfallsplan, att återanvända material i så stor grad som möjligt, säger Enver Pekin, miljöstrateg, Huddinge kommun.

- Vi vill närma oss en verkligt cirkulär ekonomi där naturresurser återanvänds och återvinns i effektiva kretslopp. För mig är det viktigt att vi inkluderar områden som textilier, matavfall och ytterst den totala klimatpåverkan från våra olika verksamheter, säger Christian Ottosson (C) Kommunalråd och ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden, Huddinge kommun.

Minska mängden avfall
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner har tagit fram avfallsplanen tillsammans med det gemensamt ägda avfallsbolaget SRV återvinning AB. Planen som beskriver hur hanteringen av avfall i kommunen ska skötas under de kommande tio åren följer EU:s avfallshierarki.

Målet är att i större utsträckning cirkulera material, minska avfallsmängderna och erbjuda en lättillgänglig, miljöanpassad och kostnadseffektiv avfallshantering.Tyngdpunkten ligger på hushållsavfall, men omfattar även övrigt avfall.

Ökade krav på hantering
Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande regioner. Sammanlagt i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem kommer invånarantalet att öka med cirka 88 000 personer till och med år 2030.

En växande folkmängd innebär ökade krav på hantering av både hushållens och verksamheternas avfall. I början av 1900-talet slängde varje svensk 25–30 kilo avfall per år. Idag har mängden hushållsavfall ökat till i genomsnitt 430 kg per person i genomsnitt i SRVs ägarkommuner eller 470 kg per person i genomsnitt i Sverige.

Tyck till om den nya avfallsplanen!
Som invånare i Huddinge har man möjlighet att lämna synpunkter på avfallsplanen. En digital utställning nås via en e-tjänst. Här kan du lämna dina synpunkter från den 26 oktober till 22 november. På huddinge.se/avfallsplan hittar du avfallsplan och avfallsföreskrifter.

För mer information kontakta:

Enver Pekin, Miljöstrateg Huddinge kommun, 08-535 365 56, enver.pekin@huddinge,se

Christian Ottosson (C), Kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun, 08-53531354 och 070-3531394, christian.ottosson@huddinge.se

Ann Kristin Rönnerbäck, Pressansvarig Huddinge kommun, 08-535 301 71, ann-kristin.ronnerback@huddinge.se

 

Uppdaterad 26 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?