Fördjupning typografi

Typsnitt för sättning utanför mallarna

För att uppnå bästa resultat vid textproduktion, använd de textformat som ligger i mallarna för Office samt Indesign. Om sättningen sker utanför mallar, sätt upp typografin med en tydlig hierarki. 

 • Typsnittsvikterna Bold och Regular kan användas i samma textgrader.
 • Använd feta typsnitt för rubriknivå 1 och 2 medan nivå 3 och 4 sätts med normal vikt.
 • Sätt inte hela rader i versaler. Huddinge kommun använder främst versalgemen sättning i texterna.
 • Spärra inte ut eller knip texter, om inte sammanhanget gör det nödvändigt.

Rubriker, ingresser, mellanrubriker och underrubriker i tryckt material

Exemplet visar principerna för de riktlinjer som finns för sättning av längre texter.

 • Sätt rubriker med Brando sans. De ska inte vara för långa – undvik avstavningar i rubriker och följ typografistegen (se nedan).
 • Sätt ingresser med Brando sans.
 • Mellanrubriker ska kontrastera mot brödtext.
 • Märk ut nya stycken med hel eller halv blankrad före, eller använd en fyrkants indrag.
 • Sätt löpande brödtext med Minion Pro.
 • Sätt siffror i brödtext med Minion kapitäler, alltså siffror med gemen höjd. I tabeller ska siffrorna ha versal höjd, alltså så kallade tabellsiffror.

Typgrader, radlängd, marginaljustering med mera

Läsning bygger mycket på vana. Det betyder att den som läser mycket också kan läsa snabbare. För att underlätta för alla läsare, oavsett läsvana, följ dessa grundregler: 

 • Använd gradstorlekarna 9–12 punkter för längre texter. Typgrader över 14 punkter är framför allt till för rubriker och mellanrubriker.
 • Raderna ska innehålla ungefär 55–65 tecken per rad, inklusive mellanslag.
 • För vanliga standardtypsnitt, följ tumreglerna ”stor satsbredd – större typgrad och större radavstånd”, respektive ”liten satsbredd – mindre typgrad och mindre radavstånd”.
 • Sätt inte texter med bara versaler, eftersom versaler inte ger lika tydliga och snabblästa ordbilder som gemena bokstäver.
 • Välj alltid ojämn högerkant i textspalter i första hand. Marginaljusterad text med jämn högerkant skapar lätt ojämna textytor. Om spaltbredden är smal ger marginaljustering dessutom fler avstavningar.

Typografistegen kombinerar typgrader och radavstånd

Vid textproduktion utanför våra färdiga trycksaksmallar i Indesign, utgå från typografistegen. Typografistegen visar en harmonisk och proportionerlig stegring av rubriktyperna, och ger stora möjligheter att kombinera typografi i exempelvis rubriker.

Typografistegen visar också vilket radavstånd som ska prioriteras. Grundregeln är att radavståndet bör vara 20 procent större än typgraden.

Exempel

Typgraden är 10 punkter. Radavståndet bör då vara 12. Detta sätt att bestämma radavståndet minskar risken att radernas ned- och uppstaplar krockar med varandra.

Tabell för tillriktning och knipning 

I tillriktnings- och knipningstabellen finns rekommenderade värden för hur typsnitten ska tillriktas vid redigering i Indesign. Tillriktningen görs med antingen kerning, spärrning eller knipning.

I de mindre typgraderna räcker det med typsnittens inbyggda tillriktning. I större typgrader behövs det däremot en manuell justering av bokstavsmellanrummen. Både kerning och spärra/knip mäts i 1/1000 fyrkantsblanksteg, en måttenhet som är relativ i förhållande till den aktuella teckenstorleken. Med en teckenstorlek på 6 punkter är 1 fyrkantsblanksteg lika med 6 punkter. Med en teckenstorlek på 10 punkter är 1 fyrkantsblanksteg lika med 10 punkter. Kerning och spärra/knip är strikt proportionella till den aktuella teckenstorleken.

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?