Läget i energiförsörjningen

Energisituationen i Sverige och Europa är tuff just nu. El är dyrt och kan bli ännu dyrare. De höga elpriserna påverkar hushåll, företagare och verksamheter.

Information om pågående strömavbrott hittar du hos nätägaren Vattenfall

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det.

Huddinge släcker inte ner

Huddinge kommun arbetar just nu med att se över vilka åtgärder kommunen behöver göra för att bidra till en minskad energianvändning i det egna fastighetsbeståndet och samhället i stort.

- Ett större inventeringsarbete pågår men ett snabbt och tydligt besked från oss är att vi inte kommer släcka belysningen på Huddinges gator och torg. Tryggheten och säkerheten prioriteras, säger Huddinges kommundirektör Camilla Broo.

Målbilden är att åtgärderna ska ha en begränsad påverkan på Huddingefamiljen.

Huddinge omvärldsbevakar och fortsätter arbetet med energibesparingar

Huddinge kommun följer utvecklingen noga, och tar del av expertmyndigheternas analyser och bedömning av läget på energimarknaderna och dess påverkan på energisystemen.

Huddinge kommun har också arbetat systematiskt med energibesparingar och energieffektiviseringar i förvaltningar och kommunala bolag i många år. Många åtgärder som ger stora effekter är genomförda, och så här sparar vi smartast just nu:

  • I normala fall har Huge igång frånluftvärmepumparna i sina fastigheter mellan 1 oktober och 30 april. I år har man beslutat att inte starta frånluftvärmepumparna utan endast värma upp fastigheterna med fjärrvärme. Huge har 32 frånluftsvärmepumpar installerade i sina fastigheter. Detta innebär högre fjärrvärmekostnader, men en lägre belastning på elsystemet.
  • Huddinge Samhällsfastigheter, HUSF, arbetar med att byta all utomhusbelysning runt hallar och skolgårdar till LED. Besparingen blir 50% per ljuskälla, som dessutom kommer att ge bättre belysning.
  • I Björkängshallen och Visättrahallen har vi höjt temperaturen 1,5 grad nattetid. Detta har ingen påverkan på verksamheten, men sparar en del el.
  • Vi ökar tempot i utbyte av utebelysning på gator till LED. I nuläget är 60% av belysningen utbytt.
  • Huddinge kommuns medarbetare har också uppmanats att tänka på att spara el, bland annat genom att släcka belysningen i rum som inte används, stänga av alla apparater som inte behöver vara igång, samt att undvika att låta fönster stå på glänt vid vädring.

Men arbetet fortsätter i alla verksamheter – allt räknas!

Alla kan bidra 

Tillsammans kan vi förbättra vi vår gemensamma situation genom att spara el. Om vi kan spara på elen leder det både till att vi spar pengar och att vi förhoppningsvis kan slippa planerade nedstängningar i vinter.

Dessutom hjälper vi våra grannländer. Ju mer fossilfri el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Huddingebo i villa eller flerfamiljshus

Är du Huddingebo, boende i villa eller flerfamiljshus? Du hittar många bra stora och små spartips i Energimyndighetens kampanj "Varje kWh räknas".

Energimyndigheten - Varje kWh räknas

Huddinge kommun har också en egen energi och klimatrådgivning. Där kan du få kontakt med en av våra energi- och klimatrådgivare för att få vidare råd och stöd när du vill använda energi på ett effektivare sätt. Rådgivningen är helt grati

Huddinge kommuns energi- och klimatrådgivning

God krisberedskap - tänk på brandsäkerheten

Många hushåll förbereder sig för att klara matlagning  och värmehållning i händelse av kris. Det är viktigt att ha en god krisberedskap för oväntade händelser, men Storstockholms brandförsvar har konstaterat att vår hemberedskap också ökar förvaring av brandfarliga varor i hemmen.

Tänk på hur och var du förvarar dina brandfarliga varor, och om du har utrustning i bostaden för att upptäcka en brand och göra en första släckinsats. Storstockholms brandförsvar har mer information.

Storstockholms brandförsvar

Företagare i Huddinge

Företagare drabbas också av höga elkostnader. På Energimyndighetens sida kan du läsa mer om hur du kan energieffektivisera och spara el.

Energimyndighetens företagsguide - för dig som vill energieffektivisera ditt företag

Huddinge kommuns energi- och klimatrådgivning hjälper självklart även dig som är företagare.

Huddinge kommuns energi- och klimatrådgivning

Frågor och svar om el och energiläget

Vad är orsaken till de höga elpriserna? Och hur funkar det svenska elsystemet egentligen? På Energimyndighetens sida hittar du vanliga frågor och svar om energiläget.

Energimyndigheten - vanliga frågor och svar om el och energi

Risken för planerad bortkoppling är liten, men har ökat något

Större elavbrott är ytterst sällsynta i Sverige. Risken för kortsiktig elbrist och en planerad, manuell förbrukningsfrånkoppling har dock ökat, men från en mycket liten risk.

Därför behövs noggrann planering för vad som behöver göras i en akut situation när den nationella och importerade elektriciteten inte räcker till.

För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har den tillgång på el som krävs för att bedriva verksamhet har Energimyndigheten utvecklat processen Styrel. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Läs mer om på Energimyndighetens webb

Uppdaterad 9 november 2022

Var informationen till din hjälp?