Delaktighet

Huddinge kommun arbetar systematiskt med delaktighet utifrån en långsiktig strategi. Invånare, politiker, anställda och andra viktiga aktörer ska vara delaktiga i hur kommunens service, verksamheter och miljö utformas.

Delaktighet i verksamheterna

Huddinges arbete med delaktighet genomsyrar kommunens samtliga verksamhetsområden. Arbetet vägleds av orden:

  • Tydlighet - du ska känna till vilket utrymme som finns för dig att påverka och vara delaktig i utvecklingen av våra verksamheter.
  • Öppenhet - du ska veta vad vi gör, hur vi gör det och varför. Söker du kontakt med oss ska du räkna med att få svar inom tre dagar.
  • Meningsfullhet - du ska veta att din medverkan är viktig i utvecklingen av våra verksamheter och att vi återkopplar viktig information och resultat till de som berörs.

Fem former av delaktighet

Det finns olika sätt att vara delaktig på. I Huddinge talar vi om fem former av delaktighet:

  • Information – är en så kallad envägskommunikation och kan vara skriftlig eller muntlig. När informationen är muntlig, vid ett informationsmöte till exempel, finns möjlighet att ställa och svara på frågor.
  • Konsultation – ger invånarna möjlighet att tycka till i en fråga vid ett enstaka tillfälle. Frågan är vanligtvis avgränsad och det viktigaste syftet är att lyssna och samla in synpunkter.
  • Dialog – är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter då deltagarna kan återkomma med repliker och vidareutveckla resonemangen. Dialog liknar konsultation men kräver ofta mer tid och fler tillfällen för möten.
  • Samarbete - innebär att du som individ eller i en förening, får möjlighet att tillsammans med kommunens förvaltningar planera och genomföra konkreta aktiviteter som kan bidra till kommunens mål.
  • Medbestämmande – betyder att du är med och tar beslut i en specifik fråga. Det sker oftast genom en omröstning som blir styrande för det politiska beslut som sedan fattas. Medbestämmande kan också betyda att de som använder en kommunal verksamhet själva bestämmer över hela eller delar av verksamhetens budget. En annan form av medbestämmande handlar om möjligheten att kunna välja utförare av samhällsservice.

Här hittar du andra sätt om du vill Engagera dig och påverka.  

Handbok för delaktighet

I Handbok i delaktighet kan du läsa mer om Huddinges arbete med delaktighet. Den fungerar som ett praktiskt stöd för dig som vill vara delaktig i utformningen av den kommunala verksamheten.

Demokratidagar

Under några intensiva dagar möts och samtalar människor, går på debatter, filmvisningar, författarträffar och mycket annat i Huddinge. Aktiviteterna genomförs på olika platser i Huddinge så att alla har möjlighet att delta. Demokratidagarna är ett samarbete mellan bland andra kommunen, föreningsliv och studieförbund.

Demokratipris

Huddinge kommun delar årligen ut ett pris för att främja demokrati.

Huddinge kommuns demokratipris uppmärksammar personer som verkat för demokratin eller sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den enskilda människans frihet eller värdighet, jämlikhet, jämställdhet, inflytande, delaktighet eller för att barns rätt tas till vara. Det är demokratiberedningen som föreslår vem eller vilka som ska få ta emot demokratipriset.

Uppdaterad 23 december 2019

Var informationen till din hjälp?