Hållbar utveckling i Huddinge kommun

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör idag ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Huddinge ska utvecklas ansvarsfullt och hållbart med hänsyn till både miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati.

Huddinges hållbarhetsrapport

Huddinge kommuns ambitioner med hållbarhetsarbetet beskrivs i varje års Mål och budget. För att kunna analysera utvecklingen och för att följa upp våra mål tar vi också fram en kompletterande hållbarhetsrapport en gång per mandatperiod.

Hållbarhetsrapporten fungerar som kunskaps- och beslutsunderlag åt kommunfullmäktige.

Huddinge hållbarhetsrapport 2020

Sammanfattning av hållbarhetsrapporten 2020

Huddinge hållbarhetsrapport 2014

Cirkulär ekonomi

Huddinge kommun ska vara med och ställa om samhället till en cirkulär ekonomi. Kommunens målsättning är att utveckla den cirkulära ekonomin. Med anledning av detta ska kommunens affärer vara ett verktyg att nå målsättningen.

Vad är cirkulär ekonomi?

Ett arbete mot en cirkulär ekonomi innebär att vi behöver minska nytillverkning och använda befintliga resurser genom att prioritera återanvändning och återvinning.

En cirkulär ekonomi kan enkelt beskrivas som motsatsen till den traditionella, linjära ekonomi vi har idag. Vi ska i vårt arbete mot en cirkulär ekonomi sträva efter att följa EU:s avfallstrappa.

Detta innebär att:

  • Vi första hand ska förebygga att ett avfall uppstår.
  • Vi återanvänder det vi redan har.
  • Vi möjliggör för en materialåtervinning.
  • Vi möjliggör för återvinning på annat sätt, till exempel genom energiutvinning.
  • Vi deponerar när alla andra alternativ är uteslutna.

Cirkulär ekonomi i huddinges upphandlingar

Huddinge och Agenda 2030

Huddinge kommun arbetar för att uppnå en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar kommun och på så sätt bidra till de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader. Vi ska inte skjuta kostnader på framtiden.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Kontaktinformation

 

Uppdaterad 31 augusti 2021

Var informationen till din hjälp?