Jämlikhet i Huddinge

I Huddinge kommun är jämlikhet en del av alla verksamheter och något som kontinuerligt utvecklas och förstärks.

Huddinge släpper rapport om jämlika livsvillkor i pandemin

När pandemin slog till insåg Huddinge kommun i ett tidigt skede att kommunens krisberedskap inte var jämlikhetsintegrerad och att det fick negativa effekter för Huddingeborna och det centrala krisarbetet. Nu släpper vi en rapport med erfarenheter och analys av pandemins effekter på invånarnas livsvillkor.

Rapportens övergripande resultat

  1. Redan sårbara individer har blivit ännu mer utsatta.
  2. Ökad isolering i pandemins spår.
  3. Ökat digitalt utanförskap.

Läs hela rapporten

Jämlikhet i Huddinge

Du ska få samma goda service, bemötande och levnadsvillkor oavsett var i kommunen du bor. Ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska inte heller spela någon roll.

Prioriteringar

Vi arbetar med hela området jämlikhet men har lite mer fokus på fyra perspektiv:

Jämlik styrning med handbok för jämlikhetsanalys

Vi arbetar ständigt för att jämlikhet ska vara en självklar del av våra beslut, mål och uppföljningar. Våra verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, ålders- och områdesperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas.

Huddinge kommun har tagit fram en egen handbok för jämlikhetsanalys. Den är ett stöd i arbetet med att analysera och sedan åtgärda för ökad jämlikhet.

Handboken finns i två format, som vanlig pdf (print) och som en pdf som kan fyllas i och sparas.

Dokument

Kompetensutveckling: Jämlikhet, normkritik och jämlik styrning

I Huddinge kommun arbetar vi strukturerat med jämlikhet. Det gör vi bland annat genom att alla anställda inom kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor, diskrimineringslagstiftning och normkritik.

I vår egen utbildningsfilm, Det jämlika Huddinge, framtagen under 2018, ges en bred bild av vad de olika jämlikhetsgrunderna är, exempel på hur utmaning med det ojämlika samhället ser ut, du får lära dig om normkritik samt om jämlik styrning.

Du får också möte våra egna verksamheter som ger exempel på hur ett arbete för ökad jämlikhet kan se ut i praktiken. 

Jämställdhet

Jämställdhet är en del av hela kommunens verksamhet.

Arbetet går ut på att:

  • Kvinnor och män, flickor och pojkar, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, får tillgång till goda levnadsvillkor, bra service, ett gott bemötande och får möjlighet till inflytande i vardagen.
  • Tillgodose kvinnors och mäns, flickors och pojkars intressen och behov på lika villkor och på ett likvärdigt sätt.

Kommunens två ben för arbete med jämställdhet

Jämställdhetsarbetet vilar på två ben, dels verksamhetsutveckling för invånare och brukare, dels personalpolitik medarbetare sinsemellan.

Det första benet rör jämställdhet med fokus på kärnverksamheten. Här är frågor som rör service och stöd till invånarna och brukarna i fokus. 

Det andra benet rör jämställdhet enligt diskrimineringslagen. Det handlar om att motverka könsdiskriminering på arbetsmarknaden, högskola och skola. Här är frågor som rör till exempel könsfördelningen på olika befattningar och löneskillnader mellan könen viktiga. 

Konventioner, lagstiftning och nationellt jämställdhetspolitiskt mål

I Sverige finns ett jämställdhetspolitiskt övergripande mål formulerat om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån det övergripande målet finns sedan sex delmål. Läs mer om målen på regeringen.se.

Vi arbetar även bland annat med jämställdhet genom

Barn

Ingen får diskrimineras i mötet med kommunen. Det betyder att alla invånare har rätt till en jämlik service, barn och unga ska särskilt prioriteras. Det gäller också när vi beslutar om mål och prioriteringar.

Funktionsnedsättning

Alla människor oavsett funktionsnedsättning har rätt till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet och inflytande i vardagen och samhället. Det handlar om att göra rätt från början och att åtgärda befintliga brister i tillgänglighet för både miljö och service.

Den fysiska miljön är en viktig del i arbetet med tillgänglighet. Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär bland annat att göra lokaler och verksamheter tillgängliga.

Vårt arbete innebär också att personer med funktionsnedsättning ska få bättre delaktighet och inflytande i vardagen samt förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

I Huddinge finns ett forum för dialog mellan kommunen och representanter från funktionshinderföreningar - Huddinges råd för funktionshinderfrågor. Rådet diskuterar även aktuella frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Konventioner, lagstiftning och nationellt mål för funktionshinderpolitiken

I Sverige finns ett politiskt övergripande mål formulerat för funktionshinderspolitiken. Målet är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Vi arbetar även bland annat med funktionsnedsättning genom

FN-konventionen 2009 om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta 

Regeringsformens skrivning om alla människors lika värde

Kommunallagens skrivning om att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det saknas sakliga skäl för något annat

Bostadsområde

Huddinge kommun strävar efter att alla invånare ska få likvärdig service och jämlika livsmiljöer oavsett var i kommunen man bor. Det är en del av det som kallas jämlik styrning och som även ska tillgodose jämlik service oavsett kön eller ålder.

Vi mäter och följer upp för att se att det är god kvalitet på kommunal service samt goda levnadsvillkor i kommunens 16 kommundelar: Vårby, Segeltorp, Flemingsberg, Stuvsta, Snättringe, Sjödalen, Fullersta, Skogås, Trångsund, Gladö-Lissma, Glömsta, Högmora, Kungens kurva, Länna, Loviseberg, Vidja-Ågesta.

Beroende på verksamhet så behöver man ofta mäta och följa upp på mindre områden eller enheter.

Idag finns skillnader i utbildningsnivåer, medelinkomst, ohälsotal, valdeltagande med mera mellan områdena. Statistik över detta hittar du på vår webbplats för öppna data 

Huddinge kommun har tagit fram en handbok i jämlikhetsanalyser för att ta åtgärda omotiverade skillnader i service eller livsvillkor. 

Uppdaterad 27 november 2023

Var informationen till din hjälp?