Samkraft för barn och unga

1. Vi förebygger genom att samarbeta

Samkraft är ett samarbete mellan Huddinge kommun, lokalpolisområde Huddinge och barn- och ungdomspsykiatrin vid Stockholms läns landsting. Samkraft jobbar förebyggande inom tre målområden;

  • Ökad närvaro i skolan
  • Förbättrat mottagande av nyanlända barn och ungdomar
  • Minskat hot och våld bland barn och ungdomar

Samkraft arbetar mycket utifrån lokala team som i sin tur är indelade efter barnens ålder och där kan även andra aktörer vara delaktiga. Det kan vara föreningar, trossamfund eller barnavårdscentraler.

Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2019


2. Aktuella insatser

Insatser 2019

Mitt 143

Projektet Mitt143 har som syfte att skapa en festival under sommaren i Huddinge kommun med målet att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos barn och ungdomar. Ungdomarna i kommunen kommer få vara delaktiga i planeringen av festivalen genom att ge förslag på vad de önskar ska vara med på festivalen. Detta syftar till att motivera ungdomar till engagemang. Syftet med festivalen är också att skapa flera arbetsmöjligheter för ungdomarna i Vårby. Festivalen har två huvudområden; kultur och idrott.

Värdegrundsarbete på Glömstaskolan

Glömstaskolan ansökte om medel från Samkraft för att göra en riktad satsning på värdegrundsarbete i årskurs 7 och 8. Projektet har en anställd socialpedagog som jobbar med elevgruppen. De övriga medarbetarnas kompetens ska även förstärkas inom begreppet mellanförskap. 

Projektet avser endast Glömstaskolan, men om värdegrundsprogrammet visar goda resultat kan och ska programmet implementeras även på andra skolor i Huddinge kommun. 

Utvecklingsarbete

En ny samverkansöverenskommelse för Samkraft kommer att färdigställas under början av 2019 vilken bland annat utgår från den kartläggning som genomförts under 2018. Nya prioriterade områden ska arbetas in i överenskommelsen.


3. Organisation för Samkraft

Styrning och ledning

Samkraft styrs av förvaltnings- och verksamhetschefer. Styrgruppen sammanträder fem till sex gånger om året, beslutar om handlingsplan och budget och godkänner årsrapporter.

Lokala samkraftteam

För det operativa, lokala samverkansarbetet finns sju lokala samkraftsteam, ett förskoleteam, fem grundskoleteam och ett gymnasieteam. I varje team finns en ordförande. Det i samkraftsteamen ansökningar om samverkansprojekt formuleras och som styrgruppen sedan fattar beslut om att finansiera.

För att leda arbetet i Samkraft finns en även utvecklingsledare anställd.


4. Kontaktuppgifter

Lokala samkraftsteam

Här finns kontaktuppgifter till ordföranden för alla samkraftsteam i Huddinge kommun.

Förskoleteam

Ann Ehrengart
Telefon: 08-535 360 69
E-post: ann.ehrengart@huddinge.se

Grundskoleteam

Flemingsberg

Anna Schelin
Telefon: 010-564 65 12
E-post: anna.schelin@polisen.se

Sjödalen - Fullersta

Vakant

Stuvsta-Snättringe - Segeltorp

Vakant

Skogås-Trångsund

Vakant 

Vårby

Anders Bohlund
Telefon: 08-535 379 12
E-post: anders.bohlund@huddinge.se

Gymnasieteam

Lisa Engman
Telefon: 08-535 36080
E-post: lisa.engman@huddinge.se

Styrgrupp för samkraft

Här finns kontaktuppgifter till ordföranden och alla ledamöter i Samkraft Huddinge.

Kommunstyrelsens förvaltning

Toralf Nilsson, administrativ direktör och ordförande för Samkraft
E-post: toralf.nilsson@huddinge.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kerstin Andersson, utbildningsdirektör
E-post: kerstin.andersson@huddinge.se

Socialförvaltningen

Christine Salemka Carlsén, verksamhetschef, Individ och familj
E-post: christine.salemka-carlsen@huddinge.se

Kultur och fritidsförvaltningen

Anneli Fällman, Kultur och fritidsdirektör
E-post: anneli.fallman@huddinge.se

Mija Bergman, verksamhetschef
E-post: anna-maria.bergman@huddinge.se

Samarbetspartners

Manne Jönsson, verksamhetschef, lokalpolisområde Huddinge
E-post: manne.jonsson@polisen.se


Uppdaterad 4 december 2019

Var informationen till din hjälp?