Samkraft för barn och unga

1. Vi förebygger genom att samarbeta

Samkraft är ett samarbete mellan Huddinge kommun, lokalpolisområde Huddinge och barn- och ungdomspsykiatrin vid Stockholms läns landsting. Samkraft jobbar förebyggande inom tre målområden;

  • Ökad närvaro i skolan
  • Förbättrat mottagande av nyanlända barn och ungdomar
  • Minskat hot och våld bland barn och ungdomar

Samkraft arbetar mycket utifrån lokala team som i sin tur är indelade efter barnens ålder och där kan även andra aktörer vara delaktiga. Det kan vara föreningar, trossamfund eller barnavårdscentraler.

Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2018


2. Aktuella insatser

Insatser 2017


Brobyggarna

Målet med Brobyggarna är att underlätta för ensamkommandes och unga flyktingars integrering i det civila samhället med fokus på ungdomarnas fritid.

Många av de nyanlända ungdomarna söker sig till kommunens mötesplatser på sin fritid så det finns ett behov av att stödja ett arbete som kan bygga broar mellan dessa ungdomar och personal och andra ungdomar på mötesplatserna. Brobyggarna hjälper de nyanlända ungdomarna att hitta aktiviteter som finns i kommunen och i regionen utifrån deras intressen och behov.

Med stöd av Brobyggarna har föreningen Ensamkommandesförening Huddinge Botkyrka startat som har många egna aktiviter.

Hembesök i Vårby

Familjerna som är bosatta i Vårby Gård har i stor utsträckning migrerat till Sverige på ofrivillig basis. Det finns möjligheter och vinster med att träffa fler familjer med nyfödda barn i ett tidigt stadium. På familjecentralen i Vårby Gård arbetar olika professioner tillsammans kring barnfamiljer och hembesöken fungerar som en ingång för att nå familjerna för information och vägledning utifrån deras behov. Projektet omfattar samtliga förstagångsföräldrar vilket innebär att fler föräldrar nås och minskar risken för stigmatisering.

Feriejobb för EKB

Inom ramen för Tillsammans för Orten och med finansiering av Samkraft får 10 ensamkommande ungdomar möjlighet till ferie- och praktikjobb under sommaren för 2017. Det är viktigt att de ensamkommande ungdomar som kommit till Huddinge kommun får meningsfulla och utvecklande aktiviteter på sommaren och arbetslivserfarenheter att bygga vidare på.

Familjeöppet för nyanlända

I linje med familjecentralens uppdrag att arbeta förebyggande och uppsökande stödjer Samkraft här ett arbete för att erbjuda likvärdig service till nyanlända barnfamiljer i kommunen. Det sker genom en särskilt anpassad verksamhet för målgruppen.

Familjeöppet för nyanlända genomförs på den öppna förskolan i Flemingsberg där barn och föräldrar erbjuds en pedagogisk och strukturerad mötesplats två förmiddagar i veckan. Viss samhällsinformation är en del av verksamheten med fokus betoning på föräldraskapet i det nya landet.

Flemingsbergsgruppen

Initiativ till projektet väcktes våren 2016 av fritidsgårdspersonal på UngZon och tillsammans med Mobila Teamets fältsekreterare formulerades en projektansökan till Samkraft. Ansökan beviljades ekonomiskt stöd och projektet startade i september 2016. Det syftar till att starta en nattvandringsgrupp i Flemingsberg där unga vuxna/ungdomar är ledare och ”ambassadörer” i området. Målet är att öka tryggheten och samtidigt skapa goda förebilder för yngre ungdomar. En annan önskad effekt är öka aktivitetsgraden bland ungdomar i Flemingsberg och öka ansvarskänslan för det egna området.

Närvaro-Frånvaro

Projektets mål är att genom en kartläggning få en övergripande bild av hur frånvarosituationen ser ut på gymnasieskolorna. Förhoppningarna är att kartläggningen ska resultera i att identifiera vilka faktorer som fungerar främjande och förebyggande, och hitta en generell nivå i syfte att stärka det övergripande arbetet med skolnärvaron i kommunens gymnasieskolor.

Ungdomar med hög frånvaro från skolan är en grupp som inte endast involverar barn- och utbildningsförvaltningen utan bland annat även social- och äldreomsorgsförvaltningen och polisen eftersom hög frånvaro kan leda till sociala och/eller kriminella problem.

 


3. Organisation för Samkraft

Styrning och ledning

Samkraft styrs av förvaltnings- och verksamhetschefer. Styrgruppen sammanträder fem till sex gånger om året, beslutar om handlingsplan och budget och godkänner årsrapporter.

Lokala samkraftteam

För det operativa, lokala samverkansarbetet finns sju lokala samkraftsteam, ett förskoleteam, fem grundskoleteam och ett gymnasieteam. I varje team finns en ordförande. Det i samkraftsteamen ansökningar om samverkansprojekt formuleras och som styrgruppen sedan fattar beslut om att finansiera.

För att leda arbetet i Samkraft finns en även utvecklingsledare anställd.


4. Kontaktuppgifter

Lokala samkraftsteam

Här finns kontaktuppgifter till ordföranden för alla samkraftsteam i Huddinge kommun.

Förskoleteam

Ann Ehrengart
Telefon: 08-535 360 69
E-post: ann.ehrengart@huddinge.se

Grundskoleteam

Flemingsberg

Anna Schelin
Telefon: 010-564 65 12
E-post: anna.schelin@polisen.se

Sjödalen - Fullersta

Vakant

Stuvsta-Snättringe - Segeltorp

Vakant

Skogås-Trångsund

Kerstin Yttermo
Telefon: 08-535 347 81
E-post: kerstin.yttermo@huddinge.se 

Vårby

Anders Bohlund
Telefon: 08-535 379 12
E-post: anders.bohlund@huddinge.se

Gymnasieteam

Fanny Adebrink
Telefon: 08-535 36081
E-post: fanny.adebrink@huddinge.se

Styrgrupp för samkraft

Här finns kontaktuppgifter till ordföranden och alla ledamöter i Samkraft Huddinge.

Kommunstyrelsens förvaltning

Toralf Nilsson, administrativ direktör och ordförande för Samkraft
E-post: toralf.nilsson@huddinge.se

Barn- och utbildningsförvaltning

Kerstin Andersson, utbildningsdirektör
E-post: kerstin.andersson@huddinge.se

Social- och äldreomsorgsförvaltningen

Marianne Krook, förvaltningschef
E-post: marianne.krook@huddinge.se

Yvonne Kokkola, verksamhetschef, Individ och familj
E-post: yvonne.kokkola@huddinge.se

Kultur och fritidsförvaltningen

Anneli Fällman, Kultur och fritidsdirektör
E-post: anneli.fallman@huddinge.se

Mija Bergman, verksamhetschef
E-post: anna-maria.bergman@huddinge.se

Samarbetspartners

Thomas Lindberg, enhetschef, BUP: Barnpsykiatri och ungdomspsykiatri i Stockholm,
Stockholms läns landsting
E-post: thomas.lindberg@sll.se

Manne Jönsson, verksamhetschef, lokalpolisområde Huddinge
E-post: manne.jonsson@polisen.se


Uppdaterad 11 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?