Kvalitetsutveckling

Vår definition av god kvalitet är att vi ska jobba mot vår vision och nå våra mål. Kvalitetsarbetet omfattar alla kommunala tjänster och alla nivåer i organisationen. Genom avtal med andra utförare säkras god kvalitet oavsett vem som utför tjänsten.

Huddinge kommun är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunens samtliga verksamhetsområden och därmed bidra till att nå visionen om att bli en av de tre populäraste kommunerna i länet.

God kvalitet är att nå de av kommunfullmäktige uppsatta målen, samt följa gällande lagar, andra styrdokument och föreskrifter på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Kvalitetsarbetet tar avstamp i såväl mötet med kunden, inklusive service, bemötande, delaktighet och normkritiskt förhållningsätt, som hur vi utövar ledarskap och medarbetarskap samt med vilken systematik vi verkar för ständiga förbättringar. Dessa områden är sammanfattningsvis de tio bärande principer som Huddinge kommuns kvalitetsstrategi består av.

Kvalitetsstrategin ska vara vägledande i arbetet med ständiga förbättringar. Den ska hjälpa oss att fokusera på det viktiga och på att förbättra effektivitet, måluppfyllelse och hållbar utveckling.

Våra bärande principer i kvalitetsstrategin

Alla chefer har ansvar för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete i vilket alla medarbetare är delaktiga. Förvaltningschefen ansvarar för att kommunens kvalitetsstrategi tillämpas och är ett bra stöd för verksamhetens utveckling.

Arbetet sker genom att vi vid verksamhetens planering, utförande, uppföljning och förbättring arbetar utifrån följande bärande principer:

 

 

Uppdaterad 26 augusti 2021

Var informationen till din hjälp?