Huddinges kvalitetsstrategi för ständiga förbättringar

Huddinge kommun är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunens samtliga verksamhetsområden och därmed bidra till att nå visionen om att bli en av de tre populäraste kommunerna i länet.

God kvalitet är att nå de av kommunfullmäktige uppsatta målen, samt följa gällande lagar, andra styrdokument och föreskrifter på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Kvalitetsarbetet tar avstamp i såväl mötet med kunden, inklusive service, bemötande, delaktighet och normkritiskt förhållningsätt, som hur vi utövar ledarskap och medarbetarskap samt med vilken systematik vi verkar för ständiga förbättringar. Dessa områden är sammanfattningsvis de 10 bärande principer som Huddinge kommuns kvalitetsstrategi består av.

Kvalitetsstrategin ska vara vägledande i arbetet med ständiga förbättringar. Den ska hjälpa oss att fokusera på det viktiga och på att förbättra effektivitet, måluppfyllelse och hållbar utveckling.

Våra bärande principer

Arbetet sker genom att vi vid verksamhetens planering, utförande, uppföljning och förbättring arbetar utifrån följande bärande principer:

  1. Med invånarnas fokus
  2. Dialog och samarbete
  3. Öppenhet och transparens
  4. Varierat utbud och valfrihet
  5. Transformerande ledarskap
  6. Aktivt medarbetarskap
  7. Fokus på resultat
  8. Processorientering
  9. Ständigt lärande
  10. Integrering av kvalitetsarbetet i planerings- och uppföljningsprocessen

Alla chefer har ansvar för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete i vilket alla medarbetare är delaktiga. Förvaltningschefen ansvarar för att kommunens kvalitetsstrategi tillämpas och är ett bra stöd för verksamhetens utveckling.

1. Med invånarnas fokus

Vi låter alltid invånarnas och andra intressenters behov och önskemål vara vägledande för utvecklingen av kommunen och kommunens tjänster. Vi utgår från alla människors lika värde och ger likvärdig service samt eftersträvar jämlika levnadsvillkor. Vi vågar kritisk granska oss själva och de normer vi bidrar till för att upptäcka eventuella brister i vår verksamhet.

2. Dialog och samarbete

Vi har en öppen och tillgänglig organisation, som kännetecknas av tydlig kommunikation och bra service. Vi har ett gott bemötande och agerar snabbt och korrekt. Våra kärnvärden är mod, driv, omtanke och mångfald.

Vid planering och utveckling av kommunens tjänster och samhället Huddinge väljer vi medvetet arbetssätt som stödjer dialog och samarbete med de som bor, verkar i eller besöker kommunen. Vi tar systematiskt tillvara invånarnas förslag och synpunkter och återkopplar resultat. Vårt sätt att kommunicera stärker demokratin och ökar delaktigheten.

Vi håller oss à jour med nya möjligheter i omvärlden och utnyttjar ny teknik för att anpassa kommunikation och service med hänsyn till olika gruppers förutsättningar, behov och intressen.

3. Öppenhet och transparens

Vi eftersträvar transparens. Det innebär att vi öppet redovisar vad kommunen erbjuder för tjänster, vilken kvalitet och standard de som bor, verkar i eller besöker kommunen har rätt att förvänta sig och hur nöjda våra kunder är med de tjänster vi levererar.

Det gör vi för att erbjuda insyn och ge alla en bild av vad skattepengarna används till. Öppen redovisning driver på kvalitetsutvecklingen genom att det blir tydligt vad vi ska lyckas med, sikta på, följa upp och förbättra samt jämföra med andra. Det ger också den som vill värdefull information om våra verksamheter och tjänster och bidrar till att skapa realistiska förväntningar.

4. Varierat utbud och valfrihet

Vi ser ett varierat utbud tillsammans med valfrihet som medel att förbättra verksamhetens kvalitet och effektivitet och därmed nå ökad nöjdhet hos de som bor, verkar i eller besöker kommunen.

5. Transformerande ledarskap

Chefer i Huddinge kommun som skapar och utvecklar i delaktighet med sina medarbetare en verksamhet som är hållbar, har god kvalitet och är kostnadseffektiv.

Cheferna utgör goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden. Ledarskapet i kommunen präglas av förmåga att omsätta beslutade politiska mål till god verksamhet med fokus på de som bor, verkar i eller besöker kommunen.

6. Aktivt medarbetarskap

Huddinge kommuns medarbetare är professionella, kompetenta och engagerade och tar ansvar för sitt eget arbete och för helheten. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med kollegor och chefer arbeta för att uppnå de gemensamma målen.

Medarbetare skapar verksamhet med god kvalitet som bedrivs på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Medarbetare deltar aktivt i de förändringar och utvecklingsarbete som genomförs för kommuninvånarnas bästa. I medarbetarskapet ingår att leva upp till de gemensamma värdena i form av kärnvärden, värdegrund och etisk kod.

7. Fokus på resultat

Vi mäter, analyserar, bedömer och kommunicerar verksamhetens resultat och effektivitet. Vi jämför våra resultat över tid samt med länet. Vi gör analys utifrån kön, område och ålder där barnen särskilt sätts i fokus. Vi har mod att förändra när analysen visar på behov.

8. Processorientering

Vi ser den kommunala verksamheten som flöden av aktiviteter, som skapar värde för de som bor, verkar i eller besöker kommunen, där flödet av aktiviteter ofta löper genom flera verksamheter och ibland även flera huvudmän. Ständiga förbättringar genom processutveckling är avgörande för kvalitetsutvecklingen.

Ny teknik ger unika möjligheter till verksamhetsutveckling som vi ska använda med kundens behov i fokus. Utvecklingsinitiativ ska prioriteras baserat på nyttan av förändringen.

9. Ständigt lärande

Människor och organisationer lär sig av att reflektera över och analysera framgångar och misslyckanden i sina verksamheter.

Det organisatoriska lärandet kräver både målmedvetenhet och en god process som säkerställer att man dels dokumenterar lärdomar från tidigare beslut och dessutom använder sig av dessa nya kunskaper för att ständigt förbättra verksamheten.

Vi reflekterar regelbundet över våra resultat - framgångar såväl som misslyckanden - och låter oss inspireras av goda exempel i egna verksamheten och i omvärlden.

10. Integrering av kvalitetsarbetet i planerings- och uppföljningsprocessen

Vi integrerar kvalitetsarbetet i den löpande planerings- och uppföljningsprocessen och arbetar långsiktigt och systematiskt enligt kvalitetshjulets princip: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Det innebär krav på tydliga styrsignaler i form av mål, prioriteringar och ekonomiska ramar från kommunfullmäktige som ska kombineras med de lagkrav och andra styrdokument som finns. Det krävs även tydliga mål och åtaganden kopplade till resursutnyttjande i nämndernas och enheternas verksamhets-/arbetsplaner. Detta ska systematiskt följas upp och analyseras i delårsrapporter, verksamhetsberättelser samt i kommunens årsredovisning. För att lyckas med detta krävs en väl utvecklad dialog mellan politiker och verksamhetens personal om mål, åtaganden och resultat.

Uppdaterad 12 december 2019

Var informationen till din hjälp?