Ängar i staden

Huddinge kommun skapar blommande ängar av artfattiga gräsmattor. Med 250 000 kronor i statligt stöd till naturvårdsprojektet ”Ängar i staden” startade en inventering under våren 2020 om vilka ytor som kan förvandlas till ängsmark. Resultatet visar att hälften av arealen skulle kunna bli blommande äng.

Målet med projektet är att ställa om från traditionell gräsklippning till en skötsel som gynnar blommande växter och arter som är beroende av blommande marker, till exempel humlor, bin och fjärilar. Totalt ska minst 10 hektar gräsmattor inventeras där underlaget ska användas för att se vilka ytor som passar för ängsskötsel. Huddinge kommun ansvarar för skötseln av drygt 50 hektar gräsmatta.

Gräsmattor är ofta mycket artfattiga miljöer och består ibland bara av en eller ett par gräsarter. Blommor hinner inte gå i blom innan de klipps av. Genom att ställa om skötseln till att mer likna traditionell ängsskötsel kan man gynna många pollinerande insekter som humlor, fjärilar och bin och därmed de växter som trivs i dessa miljöer. 

Pollinerare bevarar våra arter

Pollinerare är mycket viktiga för oss människor då humlor och bin ser till att vi får bär, frukt och grönsaker som vi kan äta. På de artrikaste gräsmarkerna kan en enda kvadratmeter innehålla uppemot 40-50 olika växtarter. Men en tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna. En av anledningarna är att de inte hittar mat, det vill säga att det finns för lite blommor i landskapet. En stor minskning av betesmarker under 1900-talet i Sverige har lett till en stor minskning av avpollinerande insekter och många arter som är förknippade med ängs- och betesmarker har blivit sällsynta och hotade. 

Stor potential för blommande ängar i Huddinge

För att vända trenden vill man försöka skapa och bevara ängarna. I Huddinge fick fick flera gräsytor 2020 släppas upp för att gå i blom för att sedan slås i slutet av sommaren. Resultatet var mycket positivt och visar att nästan hälften av arealen på kommunens gräsmattor har potential att bli blommande ängar med en justering av skötseln.

I rapporten har man listat de 10 mest artikrika ängarna i Huddinge där den så så kallade Radioängen nära Flemingsbergs centrum toppar listan. Här har många nya växter och pollinerande insekter dykt upp i samband med att man slutat klippa gräsmattan. 

Läs mer i rapporten

Kostnadseffektivt klippa gräsmattan mer sällan

Att klippa en gräsmatta en gång per år är också betydligt mer kostnadseffektivt än att klippa den kanske 10 gånger på en säsong. Det går också åt mindre bränsle. Därför bidrar projektet till att minska kommunens kostnader för parkskötseln.

Skapa din egen äng - så här gör du

Det är lätt att skapa sin egen blommande äng.  Spara en del av gräsmattan, gärna en torrare och magrare del. Se vad som kommer upp och slå av gräset i slutet av juli eller i början av augusti med lie eller en högt ställd gräsklippare. Ta bort allt avslaget gräs och ge till ett djur eller lägg på komposten. Vill man snabba på processen kan man så in en ängsfröblandning med inhemska arter som exempelvis prästkrage och blåklocka. Tänk på att aldrig gödsla din äng!

För mer information kontakta

Caroline Alsterhed, enhetschef parkenheten, Huddinge kommun, 08–535 365 19. caroline.alsterhed@huddinge.se

Kristin Lundvall, ekolog, Huddinge kommun, 08–535 365 28, kristin.lundvall@huddinge.se

Uppdaterad 27 juli 2021

Var informationen till din hjälp?