Ängar i staden

Huddinge kommun skapar blommande ängar av artfattiga gräsmattor. Med 250 000 kronor i statligt stöd till naturvårdsprojektet ”Ängar i staden” startar en inventering under våren 2020 om vilka ytor som kan förvandlas till ängsmark.

Målet med projektet är att ställa om från traditionell gräsklippning till en skötsel som gynnar blommande växter och arter som är beroende av blommande marker, till exempel humlor, bin och fjärilar. Totalt ska minst 10 hektar gräsmattor inventeras där underlaget ska användas för att se vilka ytor som passar för ängsskötsel.Huddinge kommun ansvarar för skötseln av drygt 50 hektar gräsmatta.

Gräsmattor är ofta mycket artfattiga miljöer och består ibland bara av en eller ett par gräsarter. Blommor hinner inte gå i blom innan de klipps av. Genom att ändra skötseln på några av gräsmattorna kommer en blommande äng att skapas som är till nytta för humlor, fjärilar och bin. Under 2020 och framåt kommer därför en del av gräsytorna i Huddinge släppas upp för att gå i blom för att sedan slås i slutet av sommaren.

Pollinerare bevarar våra arter

Pollinerare är mycket viktiga för oss människor då humlor och bin ser till att vi får bär, frukt och grönsaker som vi kan äta. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna. En av anledningarna är att de inte hittar mat, det vill säga att det finns för lite blommor i landskapet.

Kostnadseffektivt klippa gräsmattan mer sällan

Att klippa en gräsmatta en gång per år är också betydligt mer kostnadseffektivt än att klippa den kanske 10 gånger på en säsong. Det går också åt mindre bränsle. Därför bidrar projektet till att minska kommunens kostnader för parkskötseln.

Skapa din egen äng - så här gör du

Det är lätt att skapa sin egen blommande äng.  Spara en del av gräsmattan, gärna en torrare och magrare del. Se vad som kommer upp och slå av gräset i slutet av juli eller i början av augusti med lie eller en högt ställd gräsklippare. Ta bort allt avslaget gräs och ge till ett djur eller lägg på komposten. Vill man snabba på processen kan man så in en ängsfröblandning med inhemska arter som exempelvis prästkrage och blåklocka. Tänk på att aldrig gödsla din äng!

För mer information kontakta

Caroline Alsterhed, enhetschef parkenheten, Huddinge kommun, 08–535 365 19. caroline.alsterhed@huddinge.se

Kristin Lundvall, ekolog, Huddinge kommun, 08–535 365 28, kristin.lundvall@huddinge.se

Uppdaterad 26 november 2020

Var informationen till din hjälp?