Gifter i miljön

I Miljöprogram 2017-2021 definierades riktningen för kommunens miljöarbete fram till år 2021. Programmet innehåller sex fokusområden varav ett är ”Gifter i miljön” och innehåller ett antal beslutade mål inom kemikalieområdet. Syftet med handlingsplanen är att uppnå miljöprogrammets mål inom kemikalieområdet. Handlingsplan för gifter i miljön ersätter tidigare handlingsplan för giftfri förskola. 

Bakgrund

Kemikalieanvändningen har på många sätt bidragit till vårt välstånd samtidigt som den resulterat i flera av vårt moderna samhälles hälso- och miljömässiga problem. Världsproduktionen av kemikalier har på 50 år ökat från knappt 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton. Kemikalieområdet är ett område som förändras i snabb takt. Nya kemiska ämnen släpps på marknaden, ny forskning ger en ny bild av skadligheten i olika ämnen och lagar, förordningar och direktiv ändras. Detta gör att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker i vår omvärld och att bemöta dessa på ett ansvarsfullt sätt. Huddinge kommun vill ta sitt ansvar för att undvika att kommuninvånare och miljön skadas av kemikalier och kemiska ämnen.

Målgrupp - så här ska planen användas

Handlingsplanen är ett stöd i arbetet med att nå miljömålen. Till handlingsplanen finns en utfasningslista för ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper. Målgruppen är i första hand kommunala verksamheter. Handlingsplan för gifter i miljön ska ligga till grund för förvaltningarnas verksamhetsplanering så att kommunen på ett effektivt sätt når kemikaliemålen i Miljöprogrammet. En checklista finns som stöd för att varje förvaltning ska få en överblick av status på målen i miljöprogrammet. 

Uppföljning

Uppföljning sker i kommunens ordinarie planerings- och uppföljningssystem, där varje verksamhetsberättelse samt årsberättelsen ska innehålla redovisning av hur nämnderna och bolagen arbetar med miljöprogrammets temaområde Gifter i miljön. Uppföljning sker också i det årliga miljöbokslutet där miljöprogrammet följs upp i sin helhet. Målen ska enligt miljöprogrammet vara uppnådda år 2021.

Läs mer i handlingsplan Gifter i miljön

Uppdaterad 26 november 2020

Var informationen till din hjälp?