Miljöprogram 2022-2025

Vårt miljöprogram 2022˗2025 är ett inriktningsprogram för kommunens ekologiska hållbarhet där även sociala och ekonomiska aspekter berörs.

Förbättrad vattenkvalitet, ökad ambitionsnivå gällande klimatutsläpp, minskad spridning av miljögifter och stärkt biologisk mångfald. Det är några av de uttalade områden som prioriterats i Huddinges nya miljöprogram. Miljöprogrammet ska bidra till att uppfylla de globala miljömålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen. 

Då de flesta av målen i miljöprogrammet berör kommunens egna verksamheter och fastighetsbolag ligger ett stort fokus på det interna miljöarbetet. Kommunen ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbetet men för att nå ända fram behövs kommunikation och samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånare.

Läs miljöprogrammet för 2022-2025

Uppdaterad 10 maj 2022

Var informationen till din hjälp?