Åtgärder för renare sjöar

Vi genomför åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Huddinges sjöar! Vi fokuserar särskilt på Trehörningen och Orlången. När vattnet blir renare i de sjöarna blir vattenkvaliteten nedströms i Ågestasjön, Magelungen och Drevviken också bättre eftersom sjöarna sitter ihop med mellanliggande vattendrag.

Utan åtgärder ökar risken för övergödning och förorening, eftersom främst dagvatten (regn- och smältvatten) drar med sig föroreningar till sjöarna.

Följ åtgärdsarbetet på Huddinges miljöbarometer. Åtgärderna ligger i en flik under respektive sjö. Läs mer på miljöbarometern

Mer information finns även under fem av våra sjöar.

Vad har gjorts och vad händer nu?

Under sommaren 2019 behandlades Orlången och under sommaren 2020 kommer Trehörningen att behandlas med en metod som använts med framgång i flera andra sjöar i Stockholmsregionen. Metoden innebär att den näring (fosfor) som finns i vattnet och lagrad i bottensedimenten binds till sjöns botten. Bindningen av fosfor är stabil, vilket hindrar fortsatt näringsläckage från sedimenten.

Åtgärden är skonsam mot både växter och djur och det går utmärkt att bada och fiska som vanligt när behandlingen pågår. Behandlingen förväntas snabbt ge lägre fosforhalter i vattnet, minskad förekomst av alger och ett ökat siktdjup.

Inför åtgärderna höll Huddinge kommun under våren 2019 två informationsmöten för markägare och andra intressenter. 

Sammanfattning från informationsmöten den 13 februari och 10 april 2019

Under mötena deltog ett trettiotal personer varav majoriteten var berörda fastighetsägare. Presentatörer var Göran Andersson (Tyréns), Jennifer Isaksson (Tyresåns vattenvårdsförbund), Emil Rydin (Naturvatten AB) och Sten-Åke Carlsson (Vattenresurs AB). Under mötet beskrevs bland annat syftet med åtgärden, sjöarnas status, kommunens åtgärder för att öka vattenkvaliteten samt metoden som ska användas.

Orlången och Trehörningen - sjöar med för högt näringsinnehåll

Både Orlången och Trehörningen är sjöar med för högt näringsinnehåll vilket skapar en överproduktion av växtplankton och alger. När dessa dör och sjunker till botten krävs mycket syre för att bottens mikrofauna ska kunna bryta ned materialet. Detta skapar syrebrist vid botten vilket i sin tur påverkar inbindningen av fosfor i sedimenten. Den fällningsmetod som ska användas innebär att de naturliga bindningsprocesserna för fosfor i sjön förstärks. Naturliga fosforbindare är kalcium, järn och aluminium. Aluminium ger en mycket stabil bindning varvid den lämpar sig bäst som fällningsämne.

Under mötena uppkom frågan om det innebär några risker med att använda aluminium som fällningsmedel. Många har hört att aluminium är toxiskt och skadligt för miljön. Metallen är dock bara toxiskt i sin jonform. Jonformen förekommer i vatten som har ett pH under 5,5 och risken att detta pH skulle uppkomma i de sjöar som ska behandlas är i det närmaste obefintlig.

Fosforfällning utförs för att öka vattenkvaliteten

Behandlingen utförs genom att fällningskemikalien aluminiumklorid (som används vid dricksvattenrening) injekteras i sedimenten. Detta görs från en specialbyggd pråm och det är endast djupdelarna av sjöarna som behandlas. Fällningsbehandlingen utförs som en del av kommunens arbete med att öka vattenkvaliteten för att kunna nå EU:s krav om god vattenstatus. Även andra sjöar nedströms Orlången och Trehörningen är beroende av att vattenkvaliteten ökar i de två sjöarna för att kunna klara sina krav. Behandlingen syftar till att minska den interna belastningen av fosfor i sjöarna. En summering av frågor som uppkom inför och under mötena redovisas nedan.

Frågor och svar

Kan det finnas några hälsorisker för barn eller andra som badar?
Det finns inga risker med att bada under behandling.

Hur påverkas botten av behandlingen?
Tillsammans med flockningsmedlet tillförs även vatten som rör upp sedimentet. Flockningsmedlet bilder ihop till större partiklar som sedan sedimenterar. För varje år byggs sedimentet på med ungefär en halv millimeter vilket innebär att om tio år kommer fällningen att täckas med en halv decimeter nytt sediment.

Kan behandlingen göra att föroreningar som lagrats i sedimenten frisätts i samband med behandlingen?
Det har gjorts utredningar om hur behandlingen skulle kunna påverka förorenat sediment inför en behandling av Brunnsviken i Stockholm. Man har då kommit fram till att de flesta ämnen binder bättre till sedimenten efter behandlingen. 

Vad händer om all extern fosforbelastning inte har begränsats?
Om det finns ett tillflöde av fosfor in i systemet finns det risk för att fosforhalten i vattnet ökar med tiden. Behandlingen syftar endast till att begränsa det interna fosforläckaget och gör att sedimenten ”nollställs” med avseende på fosfor och fosforbindare.

Utförs det någon provtagning under behandling?
Huddinge kommun utför provtagning av bland annat fosfor i sjöarna. Resultaten redovisas fortlöpande på kommunens webbsajt under Miljöbarometern.

Vad händer med det klor som frisätts i samband med att aluminiumet binds till fosfor?
Det kommer knappt att märkas någon kloridhöjning i vattnet till följd av behandlingen.

Hur har det sett ut i andra sjöar som behandlats?
I många sjöar har man märkt en direkt förändring av fosforhalten i och med behandlingen men ibland kan effekten vara något fördröjd. 

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter kan du vända dig till:

Terese Renström, vattenutredare, Tyréns.

E-post: terese.renstrom@tyrens.se

Telefon: 010-451 93 79

Åtgärdsplaner

Åtgärdsplanerna är framtagna i samarbete med Stockholm Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund. Åtgärderna för Trehörningen beräknas kosta 35 miljoner kronor och åtgärderna för Orlången beräknas kosta 24,5 miljoner kronor.

Åtgärdsplan för Trehörningen

Åtgärdsplan för Orlången

Fler åtgärdsplaner på gång

Tillsammans med grannkommunerna och Stockholm Vatten och Avfall pågår arbete med flera åtgärdsplaner för Långsjön, Magelungen, Forsån och Drevviken.

Huddinge servicecenter

Boka tid för besök hos servicecenter

Vi kan endast ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Besökstider

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Servicecenters kontor i Skogås och Vårby är stängda för besök tills vidare.  Ring eller mejla för att istället boka ett besök på Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 28 juli 2020

Var informationen till din hjälp?