Åtgärder för renare sjöar

Huddinge kommun arbetar kontinuerligt med olika insatser för Huddinges sjöar. Under 2021 antar vi flera åtgärdsprogram för bland annat Magelungen, Långsjön och Drevviken.

Moln som speglas i sjön Orlången.

Utan åtgärder ökar risken för övergödning och förorening, eftersom främst dagvatten (regn- och smältvatten) drar med sig föroreningar till sjöarna.

Åtgärder för Balingsholmsån

Huddinge kommun planerar för vatten- och naturvårdande åtgärder i Balingsholmsån och dess dalgång. Projektet var ute på samråd under 2018 och har nu reviderats.

De föreslagna åtgärderna omfattar bland annat att lägga om den befintliga ån och anlägga våtmarker och sedimentationsdammar.

Syftet med åtgärderna är att

  • öka flödesutjämningen
  • minska näringsbelastningen i ån och nedströms liggande sjöar
  • öka möjligheterna för biologisk mångfald
  • förbättra förutsättningarna för friluftsliv.

De planerade åtgärderna utgör så kallad vattenverksamhet och kräver tillstånd från Mark-och miljödomstolen.

Fosforfällning ökar vattenkvaliteten

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Fällningsbehandlingen är en del av kommunens arbete med att öka vattenkvaliteten för att kunna nå EU:s krav om god vattenstatus.

Åtgärden innebär att aluminiumsalt läggs ner i vattnet från en specialbyggd pråm i de djupaste delarna av sjöarna. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när förhållandena ändras.

 

Följ åtgärdsarbetet på Huddinges miljöbarometer

Läs om fem av våra sjöar

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om fosforfällning vänd dig till Kajsa Öberg, miljöstrateg, Huddinge kommun.

E-post: kajsa.oberg@huddinge.se
Telefon: 08-535 365 43

Uppdaterad 30 augusti 2021

Var informationen till din hjälp?