Fornvård i Vårby

Under 2018 utfördes vård av fornlämningarna på Vårby gravfält. Målet är att gravfältet ska återfå sitt forntida utseende och att besökare bättre ska kunna uppleva de tusenåriga gravarna och platsen nära vattnet.

Vi gör det forntida landskapet synligt

Vårby gravfält är ett fornlämningsområde med ett hundratal synliga gravar från järnåldern. Huddinge kommun har synliggjort gravfältet och det forntida landskapet i Vårby. De yngsta gravarna är tusen år gamla och de äldsta kända är 2000 år gamla. Någonstans i närheten hittades Sörmlands största silverskatt som numera finns att se på Historiska museet.

Vi tar ned träd men behåller skogsdungar

Gravarna anlades en gång väl synligt från Mälarens vatten. Under senare tid har det växt upp träd på gravarna, träd som skadar gravarna med sina rötter. När träden ramlar kan de riva upp gravarna och skada dem ännu mer. Nu har vi tagit bort träden som står på själva gravfältet. Landskapet blir öppnare och gravarna mer synliga, så som de var när de uppfördes. Det blir lättare att uppleva gravfältet och dess närhet till vattnet.

Åtgärderna utförs i samråd med arkeologisk expertis som är utvald av länsstyrelsen i Stockholm. Arbetena är beroende av torra markförhållanden för att vi inte ska kunna skada fornlämningarna.

Uppdaterad 2 december 2019

Var informationen till din hjälp?