Fornvård i Vårby

Just nu pågår vård av fornlämningarna på Vårby gravfält. Målet är att gravfältet ska återfå sitt forntida utseende och att besökare bättre ska kunna uppleva de tusenåriga gravarna och platsen nära vattnet.

Vi gör det forntida landskapet synligt

Vårby gravfält är ett fornlämningsområde med ett hundratal synliga gravar från järnåldern. Huddinge kommun kommer nu synliggöra gravfältet och det forntida landskapet i Vårby. De yngsta gravarna är tusen år gamla och de äldsta kända är 2000 år gamla. Någonstans i närheten hittades Sörmlands största silverskatt som numera finns att se på Historiska museet.

Vi tar ned träd men behåller skogsdungar

Gravarna anlades en gång väl synligt från Mälarens vatten. Under senare tid har det växt upp träd på gravarna, träd som skadar gravarna med sina rötter. När träden ramlar kan de riva upp gravarna och skada dem ännu mer. Nu kommer vi att ta bort träden som står på själva gravfältet. Landskapet kommer att bli öppnare och gravarna mer synliga, så som de var när de uppfördes. Det kommer att bli lättare att uppleva gravfältet och dess närhet till vattnet.

Åtgärderna utförs i samråd med arkeologisk expertis som är utvald av länsstyrelsen i Stockholm. Arbetena är beroende av torra markförhållanden för att vi inte ska kunna skada fornlämningarna

Konkret kommer vi att ta ned nästan alla träd på själva gravfältet. Skogsdungar kommer att behållas i den östra och södra delen. Ris och grenar kommer att tas bort. Det kommer att bli två förvaringsplatser för det avverkade materialet (timmer, grenar och ris). Den ena platsen ligger inom områdets västra del. Den andra ligger precis utanför området, i öster längs Duvbergsgången. I båda fallen kommer materialet att köras bort kontinuerligt, så att högarna inte blir alltför stora.

Vi beräknar bli klara under hösten 2018. Området ska sedan fortsätta att betas.

Uppdaterad 26 november 2018

Var informationen till din hjälp?