Slåtter för artrika blomsterängar

I Huddinge kommun genomförs slåtter på drygt 30 hektar slåtterängar med höga naturvärden och värdefull flora. Slåttern sker under augusti och september så att växterna hinner blomma klart och bilda frön. Slåtteräng finns bland annat i Gömsta äng, Paradiset, Gräsvreten, Visättra, Nybovik och Gladövik. 

Varför slår man ängen?

Mark som historiskt inte varit gödslad, plöjd eller brukad som åker har höga naturvärden. Tidigare slogs ängen med lie på sensommaren där det torkade gräset blev vinterfoder åt gårdens djur. Idag slås ängarna för att bevara artrikedomen, en förutsättning för att bevara många ängsväxter och insekter där insekterna är knuta till växterna, till exempel fjärilar, humlor och bin. Slåtter resulterar i många arter på en liten yta, en enda kvadratmeter kan innehålla 40-50 arter. Att slå ängar är ett viktigt uppdrag för kommunen, det finns bara någon promille av ängsmarkerna kvar i Sverige. 

Uppdaterad 2 december 2019

Var informationen till din hjälp?