Samverkan med akademierna

Huddinge kommun har flera stora akademier inom kommungränserna. Därför är det naturligt att söka samarbete som gynnar både kommunen, respektive högskola och dig som Huddingebo.

Exempel på lärosäten

Det finns många lärosäten för eftergymnasial utbildning i Huddinge, här listar vi några:

  • Södertörns högskola (SH) - Här utbildas bland annat journalister, poliser och lärare.
  • Karolinska Institutet (KI) - Här bedrivs medicinsk forskning och här finns bland annat en sjuksköterskeutbildning.
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Flemingsberg - Här bedrivs utbildning och forskning inom medicinsk teknik.
  • Röda korset högskola (RKH) - Här utbildas nya sjuksköterskor.
  • Stockholms musikpedagogiska institut (SMI). 
  • Konstskolan Idun Lovén - Utbildning inom skulptur och måleri.

Samarbetsformer

Samverkan med akademier och lärosäten är en viktig del i utvecklingen av kommunens verksamhet. Inom ramen för två ömsesidiga samverkansavtal, ett med Södertörns högskola och ett med Karolinska institutet, sätts gemensamt prioriterade utvecklingsområden i fokus.

Samhällsbyggnad, kompetensförsörjning och tillgång till likvärdig vård är några exempel.

De flesta av kommunens förvaltningar finns med i de arbetsgrupper som gör verklighet av innehållet i avtalen. I vissa frågor, till exempel rörande praktik och forskning i den kommunala verksamheten, sker samarbetet direkt mellan enstaka förvaltningar och aktuell institution hos lärosätet.

Genom Högskolerådet utbyter kommunen och akademierna information och diskuterar strategier för fortsatt samarbete. Rådet leds av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande. Även studentkåren i Flemingsberg finns med.

Kommunen och akademierna samarbetar också inom ramen för Stiftelsen Flemingsberg Science, där även Region Stockholm, Botkyrka kommun och det lokala näringslivet deltar.

Mer om Flemingsbergs Science

Mål med samarbetet

Målet med samarbetet är att det ska

  • underlätta Huddinge kommuns rekrytering
  • bidra till Huddinge kommuns verksamhetsutveckling genom forskning
  • gynna Huddinge kommuns tillväxt genom tätare kontakt mellan näringslivssektionen och akademierna
  • bidra till att Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling.

Samverkan med Södertörns högskola 

Två förvaltningar i Huddinge kommun (barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen) samverkar genom ULF-avtal med Södertörns högskola i gemensamma satsningar på praktiknära forskning i förskola och skola.  

ULF är en förkortning för Utveckling, Lärande och Forskning och är en nationell försöksverksamhet på uppdrag av regeringen som pågår åren 2017-2025. Ett övergripande mål är att ta fram och implementera långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan högskola och universitet samt förskola och skola.

Syftet är att stärka forskning, lärarutbildning och vetenskaplig grund och förhållningssätt i förskola och skola.

Uppdaterad 23 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?