Samverkan med akademierna

Huddinge kommun har flera stora akademier inom kommungränserna. Därför är det naturligt att söka samarbete som gynnar både kommunen, respektive högskola och dig som Huddingebo.

Huddinges fem akademier

  • Södertörns högskola. Här utbildas bland annat journalister, poliser och lärare.
  • KI, Karolinska Institutet. Här bedrivs medicinsk forskning och här finns bland annat en sjuksköterskeutbildning.
  • KTH. Utbildning och forskning inom medicinsk teknik.
  • Röda korset sjuksköterskeskola.
  • Stockholms musikpedagogiska institut. 

Strategi, högskoleråd och nätverk

Huddinge kommun har tagit fram en strategi för samarbetet med akademierna i Huddinge, inrättat ett formellt högskoleråd samt gjort en inventering av alla samarbeten med högskolor/universitet på nationell nivå.

Vi har också skapat ett internt nätverk där samtliga kommunens förvaltningar deltar för att få en överblick över de samarbeten som drivs på förvaltningsnivå.

En av frågorna som man tittar på inom både högskoleråd och nätverk är inom vilka områden Huddinge kommun bör samverka med akademierna. De kan röra allt från hur kommunen tar emot praktikanter och trainees, till hur man kan öppna upp för forskning.

Mål med samarbetet

Målet med samarbetet är att det ska

  • underlätta Huddinge kommuns rekrytering,
  • bidra till Huddinge kommuns verksamhetsutveckling genom forskning,
  • gynna Huddinge kommuns tillväxt genom tätare kontakt mellan näringslivssektionen och akademierna,
  • bidra till att Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling.

CoLab-kurser tillsammans med Södertörns högskola och KI

Huddinge kommun deltar i CoLab-kurser med metodiken kring design thinking*. Huddinge kommun ska ta fram ett antal utmaningar som studenter från olika discipliner på Södertörns högskola och KI ska lösa tillsammans.

*Design thinking är en uppsättning metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat igenom hela innovations- eller problemlösningsprocessen.

Uppdaterad 8 november 2019

Var informationen till din hjälp?