Huddinges miljöfond uppmuntrar till att genomföra en idé som engagerar i miljöfrågor

Huddinges miljöfond uppmuntrar till engagemang och intresse för natur, klimat- och miljöfrågor. Varje år kan din förening söka bidrag ur miljöfonden för att genomföra en folkbildande eller miljöförbättrande åtgärd, aktivitet och projekt kopplat till kommunens miljöproblem.

Din förening kan få pengar för att genomföra en aktivitet eller ett projekt som bidrar till miljöförbättringar i Huddinge. Din förening kanske funderar på att arrangera en aktivitet som belyser klimatförändringarna eller handlar om naturvård? Nästa ansökningsdag är den 1 januari 2022 via blankett nedan.  

Så funkar det att söka ur miljöfonden

Fördelningen av fonden sker utifrån följande kriterier:

  • Den sökande ska bo eller verka i Huddinge kommun 
  • Den sökande ska ha ett organisationsnummer
  • Sökande ska verka på ideell basis och demokratiska grunder
  • Fonden beviljar inte bidrag till affärsdrivande verksamheter eller för en enskild persons intresse. Till exempel kan en villaägare inte beviljas medel för att köpa en kompost till den egna tomten.
  • Bidrag beviljas inte till aktiviteter, åtgärder eller projekt som strider mot svensk lagstiftning.

Vi bedömer även utifrån följande kriterier 

  • Hur mycket projektet eller aktiviteten bidrar till miljöförbättringar i Huddinge kommun
  • Det är en fördel för sökanden om aktiviteten, åtgärder eller projektet sker i samverkan med andra aktörer
  • I vilken mån projektet eller aktiviteten anses genomförbart

Bidrag på mellan 1 000 och 50 000 kronor

Bidrag som beviljas varierar mellan 1 000 kronor och 50 000 kronor. Du kan bara söka en gång om året.

Beslut och återbetalningsskyldighet

Kommunen fattar beslut om vilka som ska beviljas bidrag ungefär en månad efter ansökningstidens slut. Då ingår bidragsmottagaren och kommunen en överenskommelse där de olika parternas rättigheter och skyldigheter preciseras. Om överenskommelsen inte följs eller åtaganden inte fullföljs kan bidragsmottagaren bli återbetalningsskyldig.

Slutredovisning vid projektets slut

Redovisning inklusive ekonomisk redogörelse ska vara kommunen tillhanda senast två månader efter aktivitetens slutdatum. Kvitton och fakturor ska kunna redovisas på begäran.

Sökanden som har beviljats medel för 2020

  • IBN Ruschd Studieförbund GSU, ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning, har fått medel för att hålla informationsträffar riktade mot kvinnor i Flemingsberg. Syftet är att sprida kunskap om hur sophanteringssystemet i området fungerar. Aktiviteten ska ske i samarbete med HUGE bostäder.

  • Rågdalens Skogsträdgårds Ideella Förening har fått medel för att anordna en naturskola. Föreningen arbetar folkbildande med att belysa miljöproblematiken i lokal tappning. Sedan 2017 har de arbetat för att barn och ungdomar i Huddinge ska vistas i naturen och relatera till den som till ett klassrum. De sökta medlen ska gå till att anlita föreläsare till de planerade träffarna.

Sök pengar från miljöfonden

Nästa ansökningsdag är den 1 januari 2022. 

Uppdaterad 19 mars 2021

Var informationen till din hjälp?