Huddinges miljöfond uppmuntrar till att genomföra en idé som engagerar i miljöfrågor

Huddinges miljöfond uppmuntrar till engagemang och intresse för natur, klimat- och miljöfrågor. Varje år kan din förening söka bidrag ur miljöfonden för att genomföra en folkbildande eller miljöförbättrande åtgärd, aktivitet och projekt kopplat till kommunens miljöproblem.

Din förening kan få pengar för att genomföra en aktivitet eller ett projekt som bidrar till miljöförbättringar i Huddinge. Din förening kanske funderar på att arrangera en aktivitet som belyser klimatförändringarna eller handlar om naturvård?

Ansök senast den 1 januari 2020

Du kan ansöka senast den 1 januari 2020, och aktiviteten ska vara genomförd den 31 december 2020.

Så funkar det att söka ur miljöfonden

Fördelningen av fonden sker utifrån följande kriterier:

 • Den sökande ska bo eller verka i Huddinge kommun 
 • Den sökande ska ha ett organisationsnummer
 • Sökande ska verka på ideell basis och demokratiska grunder
 • Den som står som sökande av bidraget ska ha fyllt 18 år
 • Fonden beviljar inte bidrag till affärsdrivande verksamheter eller för en enskild persons intresse. Till exempel kan en villaägare inte beviljas medel för att köpa en kompost till den egna tomten.
 • Bidrag beviljas inte till aktiviteter, åtgärder eller projekt som strider mot svensk lagstiftning.

Vi bedömer även utifrån följande kriterier 

 • Hur mycket projektet eller aktiviteten bidrar till miljöförbättringar i Huddinge kommun
 • Det är en fördel för sökanden om aktiviteten, åtgärder eller projektet sker i samverkan med andra aktörer
 • I vilken mån projektet eller aktiviteten anses genomförbart

Bidrag på mellan 1 000 och 50 000 kronor

Bidrag som beviljas varierar mellan 1 000 kronor och 50 000 kronor. Du kan bara söka en gång om året.

Beslut och återbetalningsskyldighet

Kommunen fattar beslut om vilka som ska beviljas bidrag ungefär en månad efter ansökningstidens slut. Då ingår bidragsmottagaren och kommunen en överenskommelse där de olika parternas rättigheter och skyldigheter preciseras. Om överenskommelsen inte följs eller åtaganden inte fullföljs kan bidragsmottagaren bli återbetalningsskyldig.

Slutredovisning vid projektets slut

Redovisning inklusive ekonomisk redogörelse ska vara kommunen tillhanda senast två månader efter aktivitetens slutdatum. Kvitton och fakturor ska kunna redovisas på begäran.

Sökanden som har beviljats medel 2018

 • Huddingeortens Biodlareförening för att byta ut plastbikupor till träbikupor.
 • Rågdalens Skogsträdgårds Ideella Förening för att arbeta med folkbildande aktiviteter för allmänheten inom miljöområdet.
 • Föreningen Paradiset Hanvedens Vänner för att köpa in material till temaryggsäckar som ska innehålla böcker och exkursionsmaterial för studier i naturen.

Uppdaterad 10 december 2019

Var informationen till din hjälp?