Trygghet och säkerhet

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Huddinge kommun samverkar med resten av samhället för att minska risken för brott, olyckor och kriser. Samarbetet sker mellan kommunens olika verksamheter, polis, räddningstjänst, region, lokala föreningar, företag och andra aktörer.

Du kan också hjälpa till med att öka tryggheten genom att samverka med dina grannar, nattvandra i våra områden till exempel.

Trygghet och säkerhet

Kris och beredskap

Huddinge kommun arbetar också med krisberedskap. Om en större kris eller händelse skulle inträffa är vi förberedda.

Kris och beredskap

Sevesoanläggningar

Alla Sveriges kommuner har skyldighet att informera  om den så kallade Seveso-lagstiftningen, som ska förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

I Huddinge kommun finns det två anläggningar som omfattas av lagen. De är båda klassade enligt den lägre kravnivån. Du kan läsa mer om hur anläggningarna arbetar med risker och säkerhet via länkarna nedan.

Biokraft Södertörn AB (sbff.se)

Swerock AB, bergtäkt Gladö (sbff.se)

Mer information om Sevesolagen (lanssyrelsen.se)

Uppdaterad 26 februari 2024

Var informationen till din hjälp?